Search
Main Menu
 Survey (Mar 18, 2008) Minimize

1. ท่านพอใจในการให้บริการข้อมูล FTA บน www.thaifta.com หรือไม่

2. เว็บไซต์เรียกใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก

3. ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน

4. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย

5. ข้อมูลที่ได้รับตรงกับความต้องการนำไปใช้ประโยชน์

Submit Survey  View Results