ข้อมูลการจัดตั้งร้านอาหาร/ภัตตาคารไทยใน ประเทศออสเตรเลีย
 
ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
เมืองธุรกิจ เช่น ซิดนีย์, เมืองท่องเที่ยว เช่น โกลด์โคสท์
 
กฎระเบียบสุขอนามัย
ต้องมี Food License
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • Department of Health
  • Department of Revenue
 
หลักเกณฑ์/หลักฐานการขอใบอนุญาตเปิดร้านอาหาร/ภัตตาคารไทย
  • - รายละเอียดชื่อร้านและทำเลที่ตั้ง
  • ขนาดพื้นที่
  • ประเภทของอาหาร เช่น ไทย จีน ฯ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จำนวนเงิน (เหรียญออสเตรเลีย)
เงินลงทุนขั้นต่ำ/งบประมาณในการลงทุนต่อตารางเมตร ประมาณ 50,000 ขึ้นไป
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการขอใบอนุญาตต่างๆและ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น
แตกต่างกันในแต่ละรัฐ โดยเฉลี่ยประมาณ
5,000-7,000
ค่าเช่าร้าน/พื้นที่ ขึ้นกับทำเลที่ตั้ง, ขนาดพื้นที่
ฯลฯ โดยเฉลี่ยประมาณ
เดือนละ 3,000-3,500
ต่อ 70 ตรม.
ภาษี (ภาษีป้าย, ภาษีการค้า, ภาษีสรรพสามิต, ภาษีโรงเรือน
ฯลฯ) อื่นๆ (Running Costs)
ประมาณ 5,000 (รวมค่า Insurance ด้วย)

ขึ้นกับขนาดของร้าน โดยเฉลี่ยประมาณ
10,000-20,000

การลงทุนเปิดร้านอาหารไทย จำนวนเงิน (เหรียญออสเตรเลีย)
สัดส่วนการร่วมลงทุน ประมาณ 95-100%
เป็นเจ้าของกิจการ
แต่เพียงผู้เดียว
เงินลงทุน (โดยประมาณ) ของร้านอาหารประเภทต่างๆ
เช่น ภัตตาคารระดับดี ร้านอาหารระดับกลาง
อาหารจานด่วน Corner/Kiosk, all you can eat
เป็นต้น
ระดับดี
500,000-1,000,000 ระดับกลาง
250,000-500,000
ระดับเล็ก
50,000-250,000

รูปแบบร้านอาหารในแต่ละเมือง จำนวน (ร้าน)
• เต็มรูปแบบ (Full Restaurant) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
70 ตรม.
• ขนาดกลาง (Mini Restaurant) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน
70 ตรม.
•
ขนาดเล็ก (Corner/Kiosk) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน
50 ตรม.
แตกต่างตามขนาดและ
ทำเลที่ตั้งของแต่ละเมือง
เช่น ซิดนีย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ของธุรกิจและท่องเที่ยว มีจำนวนร้านอาหารไทย
ขนาดกลาง-เต็มรูปแบบ
ไม่ต่ำกว่า 150 ร้าน
 
รสนิยมของผู้บริโภคแต่ละท้องถิ่น
ไม่แตกต่างกัน แต่จะขึ้นกับรสนิยมและความคุ้นเคยอาหารไทยของแต่ละบุคคลมากกว่า