กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอความร่วมมือสาธารณชนให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำเขตการค้าเสรีไทย - สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) โดยกรอกแบบฟอร์ม และแจ้งมายัง E-mail address : [email protected], [email protected]

US Peru Bahrain China Japan BIMST-EC Australia New Zealand India EFTA

 • ข้อมูลประกอบการบรรยายเรื่อง"ความพร้อมของประเทศไทยในการจัดทำข้อตกลง FTA: FREE TRADE AREA ในประเด็นระบบสาธารณสุข" โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 25 สิงหาคม 2547
 • ข้อมูลประกอบการสัมมนาเรื่อง “FTA กับโอกาสทางการค้า” วันที่ 19 สิงหาคม 2547 ณ ห้อง 30404 ชั้น 4 อาคารริมน้ำ กระทรวงพาณิชย์
 • ข้อมูลประกอบการบรรยายเรื่อง"การเจรจา FTA: บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2547
 • ข้อมูลประกอบการบรรยายเรื่อง "ผลกระทบจาก FTA ต่อการเกษตร และระบบการศึกษาของไทย" 4 สิงหาคม 2547
 • ข้อมูลประกอบการบรรยายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ FTA ไทย - ออสเตรเลีย: โอกาสส่งออกสินค้าไทย ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2547
 • ข้อมูลเรื่องผลประโยชน์ของไทยและออสเตรเลียภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
 • สรุปตัวเลขการค้า ผัก-ผลไม้-อาหารแห้ง ไทย-จีน (ต.ค. 2546 - พ.ค. 2547/รวม 8 เดือน)
 • โอกาสของผู้ประกอบการส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ไทย
 • การเตรียมความพร้อมและความโปร่งใสในการทำ FTA ของไทย
 • เขตการค้าเสรี : ยุทธศาสตร์ในการส่งออก
 • ตารางความตกลง FTA
 • ผลการเจรจาของคณะเจรจาอาเซียน-จีนครั้งที่ 15
 • สหรัฐอเมริกากับการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี โดย สำนักนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย์ (พฤษภาคม 2547)
 • กระทรวงพาณิชย์จัดสัมมนา "ผลการเจรจา FTA ไทย-ออสเตรเลีย : โอกาสและการปรับตัว" เป็นเวทีเผยแพร่สาระสำคัญของความตกลงให้แก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เตรียมพร้อมรับการเปิด FTA ต้นปีหน้า
 • การสัมมนา "ผลการเจรจาเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย : โอกาสและการปรับตัว" วันที่ 21 มิถุนายน 2547
 • รายงานผลกระทบการค้าเสรีกับสินค้าเกษตรไทย โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • “ข้อตกลงเขตการค้าเสรีของไทย ในระดับทวิภาคี” โดยนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2547
 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเจรจาสินค้าเกษตรภายใต้ WTO และ FTA ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2547
 • "เขตการค้าเสรี: ไทยจะปรับตัวอย่างไร" โดย ผชช. อัญชนา วิทยาธรรมธัช วันที่ 26 พฤษภาคม 2547
 • สรุปผลการสัมมนา “เขตการค้าเสรี : ไทยจะปรับตัวอย่างไร” ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2547
 • สรุปการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเจรจาสินค้าเกษตรภายใต้ WTO และ FTA" ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2547
 • Keynote Address On Fast Tracking Thailand to the Global Stage through Free Trade Agreement
 • Free Trade Successes & Thailand Automotive Industry
 • กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า
 • การเปิดเสรีการค้าไทย-จีน โดยกรมการค้าต่างประเทศ
 • นายกรัฐมนตรีบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิสัยทัศน์ FTA ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ" ณ องค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 09.30 น.

 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  44/100 ถนน นนทบุรี 1
  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 0-2507-7680, 0-2507-7687
  ขอข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.dtn.moc.go.th/

  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ