Search
Main Menu
 
ค้นหา :   Search

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2564 (ม.ค.-ก.พ.)
ข้อมูลสรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย กับ ประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2563 (ม.ค.-ต.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2563 (ม.ค.-ส.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2563 (ม.ค.-ก.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2563 (ม.ค.-พ.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2563(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2563(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562(ม.ค.-พ.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562(ม.ค.-ต.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562(ม.ค.-ม.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561(ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561(ม.ค.-พ.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561(ม.ค.-ต.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561(ม.ค.-มิ.ย.)
ข้อมูลสรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย กับ ประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561(ม.ค.-มิ.ย.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับเปรู ปี 2561(ม.ค.-มิ.ย.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ปี 2561(ม.ค.-มิ.ย.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ ปี 2561(ม.ค.-มิ.ย.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ปี 2561(ม.ค.-มิ.ย.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับจีน ปี 2561(ม.ค.-มิ.ย.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับอินเดีย ปี 2561(ม.ค.-มิ.ย.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับชิลี ปี 2561(ม.ค.-มิ.ย.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ปี 2561(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561(ม.ค.-พ.ค.)
ข้อมูลสรุปการค้าระหว่างประเทศของไทย กับ ประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561(ม.ค.-พ.ค.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับเปรู ปี 2561(ม.ค.-พ.ค.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ปี 2561(ม.ค.-พ.ค.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ ปี 2561(ม.ค.-พ.ค.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ปี 2561(ม.ค.-พ.ค.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับอินเดีย ปี 2561(ม.ค.-พ.ค.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับจีน ปี 2561(ม.ค.-พ.ค.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับชิลี ปี 2561(ม.ค.-พ.ค.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ปี 2561(ม.ค.-พ.ค.)
ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกับอาเซียน ปี 2561(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA มกราคม 2561
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2560
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2560(ม.ค.-พ.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2560(ม.ค.-ต.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2560(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2560(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2560(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2560(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2560(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2560(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2560(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2560(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2559
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2559(ม.ค.-พ.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2559(ม.ค.-ต.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2559(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2559(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2559(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2559(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2559(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2559(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2559(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2559(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2559(ม.ค.-ม.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2558
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2558(ม.ค.-พ.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2558(ม.ค.-ต.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2558(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2558(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2558(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2558(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2558(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2558(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2558(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2558 (ม.ค.-ก.พ.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2558 (ม.ค.-ม.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTAปี 2557
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTAปี 2557 (ม.ค.-พ.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTAปี 2557 (ม.ค.-ต.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTAปี 2557 (ม.ค.-ก.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTAปี 2557 (ม.ค.-ส.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTAปี 2557 (ม.ค.-ก.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTAปี 2557 (ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTAปี 2557 (ม.ค.-พ.ค.)
ข้อมูลความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย-ฮ่องกง
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTAปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2557(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2557(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2557(ม.ค.-ม.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2556(ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2556(ม.ค.-พ.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2556 (ม.ค.-ต.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2556 (ม.ค.-ก.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2556 (ม.ค.-ส.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2556 (ม.ค.-ก.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2556 (ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2556 (ม.ค.-พ.ค.)
การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2556 (ม.ค.-เม.ย.)
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2556 (ม.ค.-เม.ย.)
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2556(ม.ค.-เม.ย.)
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2556 (ม.ค.-มี.ค.)
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2556(ม.ค.-มี.ค.)
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2556(ม.ค.-ก.พ.)
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2556 (ม.ค.-ก.พ.)
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2556 (ม.ค.-ม.ค.)
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2556(ม.ค.-ม.ค.)
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2555 (ม.ค.-ธ.ค.)
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2555(ม.ค.-ธ.ค.)
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2555 (ม.ค.-พ.ย.)
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2555(ม.ค.-พ.ย.)
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2555 (ม.ค.-ต.ค.)
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2555(ม.ค.-ต.ค.)
กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวตัวเลขส่งออกเดือน ต.ค.55
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2555 (ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2555(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย-จีน ปี 2555(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2555(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2555(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2555(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2555(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2555(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – สหรัฐอเมริกา ปี 2555(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – รัสเซีย ปี 2555(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – สหภาพยุโรป ปี 2555(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – แคนาดา ปี 2555(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – บราซิล ปี 2555(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย –แอฟริกาใต้ ปี 2555(ม.ค.-ก.ย.)
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2555(ม.ค.-ก.ย.)
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวภาวะการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้า ประจำเดือนกันยายน 2555
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2555 (ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2555(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย-จีน ปี 2555(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2555(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2555(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2555(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2555(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2555(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – สหรัฐอเมริกา ปี 2555(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – รัสเซีย ปี 2555(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – สหภาพยุโรป ปี 2555(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – แคนาดา ปี 2555(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – บราซิล ปี 2555(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย –แอฟริกาใต้ ปี 2555(ม.ค.-ส.ค.)
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2555(ม.ค.-ส.ค.)
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวภาวะการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้า ประจำเดือนสิงหาคม 2555
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2555(ม.ค.-ก.ค.)
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2555 (ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2555(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย-จีน ปี 2555(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2555(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2555(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2555(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2555(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2555(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – สหรัฐอเมริกา ปี 2555(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – รัสเซีย ปี 2555(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – สหภาพยุโรป ปี 2555(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – แคนาดา ปี 2555(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – บราซิล ปี 2555(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย –แอฟริกาใต้ ปี 2555(ม.ค.-ก.ค.)
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2555 (ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2555(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย-จีน ปี 2555(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2555(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2555(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2555(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2555(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2555(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – สหรัฐอเมริกา ปี 2555(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – รัสเซีย ปี 2555(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – สหภาพยุโรป ปี 2555(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – แคนาดา ปี 2555(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – บราซิล ปี 2555(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย –แอฟริกาใต้ ปี 2555(ม.ค.-มิ.ย.)
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2555(ม.ค.-มิ.ย.)
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2555
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2555 (ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2555(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย-จีน ปี 2555(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2555(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2555(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2555(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2555(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2555(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – สหรัฐอเมริกา ปี 2555(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – รัสเซีย ปี 2555(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – สหภาพยุโรป ปี 2555(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – แคนาดา ปี 2555(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – บราซิล ปี 2555(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย –แอฟริกาใต้ ปี 2555(ม.ค.-พ.ค.)
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2555(ม.ค.-พ.ค.)
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2555 (ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2555(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย-จีน ปี 2555(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2555(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2555(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2555(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2555(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2555(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – สหรัฐอเมริกา ปี 2555(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – รัสเซีย ปี 2555(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – สหภาพยุโรป ปี 2555(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – แคนาดา ปี 2555(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – บราซิล ปี 2555(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย –แอฟริกาใต้ ปี 2555(ม.ค.-เม.ย.)
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2555(ม.ค.-เม.ย.)
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวภาวะการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้า ประจำเดือนเมษายน 2555
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2555 (ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2555(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย-จีน ปี 2555(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2555(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2555(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2555(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2555(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2555(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – สหรัฐอเมริกา ปี 2555(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – รัสเซีย ปี 2555(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – สหภาพยุโรป ปี 2555(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – แคนาดา ปี 2555(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – บราซิล ปี 2555(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย –แอฟริกาใต้ ปี 2555(ม.ค.-มี.ค.)
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2555(ม.ค.-มี.ค.)
เปิดเออีซีกระทบโรงงานอาหารไทยหนัก
เออีซีเมินใช้เงินสกุลเดียว หวั่นซ้ำยุโรปฉุดศก.รวน
SMEอาหาร3-4พันรายเจ๊งเปิดเออีซี
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2555 (ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2555(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย-จีน ปี 2555(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2555(ม.ค-ก.พ)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2555(ม.ค-ก.พ)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2555(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2555(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2555(ม.ค-ก.พ)
การค้าไทย – สหรัฐอเมริกา ปี 2555(ม.ค-ก.พ)
การค้าไทย – รัสเซีย ปี 2555(ม.ค-ก.พ)
การค้าไทย – สหภาพยุโรป ปี 2555(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย – แคนาดา ปี 2555(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย – บราซิล ปี 2555(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย –แอฟริกาใต้ ปี2555(ม.ค.-ก.พ.)
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวตัวเลขส่งออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ณ กระทรวงพาณิชย์
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ม.ค.2555
การค้าไทย – อาเซียน ม.ค. 2555
การค้าไทย-จีน ม.ค. 2555
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ม.ค. 2555
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ม.ค.2555
การค้าไทย – อินเดีย ม.ค.2555
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ม.ค.2555
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ม.ค.2555
การค้าไทย – สหรัฐอเมริกา ม.ค.2555
การค้าไทย – รัสเซีย ม.ค.2555
การค้าไทย – สหภาพยุโรป ม.ค.2555
การค้าไทย – แคนาดา ม.ค.2555
การค้าไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ม.ค.2555
การค้าไทย – บราซิล ม.ค.2555
การค้าไทย –แอฟริกาใต้ ม.ค.2555
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ม.ค. 2555
ติดตามการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2554 (ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2554(ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าไทย-จีน ปี 2554(ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2554(ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2554(ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2554(ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2554(ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี2554(ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าไทย – สหรัฐอเมริกา ปี 2554(ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าไทย – รัสเซีย ปี 2554(ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าไทย – สหภาพยุโรป ปี 2554(ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าไทย – แคนาดา ปี 2554(ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2554(ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าไทย – บราซิล ปี 2554(ม.ค.-ธ.ค.)
การค้าไทย –แอฟริกาใต้ ปี 2554(ม.ค.-ธ.ค.)
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าว การค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำเดือนธันวาคม 2554
สรุปการค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี 2554 (ม.ค.-พ.ย.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2554(ม.ค.-พ.ย.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี2554(ม.ค.-พ.ย.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2554(ม.ค.-พ.ย.)
การค้าไทย-จีน ปี 2554(ม.ค.-พ.ย.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2554(ม.ค.-พ.ย.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2554(ม.ค.-พ.ย.)
การค้าไทย – เปรู ปี 2554(ม.ค.-พ.ย.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2554(ม.ค.-พ.ย.)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี 2554 (ม.ค.-พ.ย.)
สรุปการค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี 2554 (ม.ค.-ต.ค.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2554(ม.ค.-ต.ค.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี2554(ม.ค.-ต.ค.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2554(ม.ค.-ต.ค.)
การค้าไทย-จีน ปี 2554(ม.ค.-ต.ค.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2554(ม.ค.-ต.ค.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2554(ม.ค.-ต.ค.)
การค้าไทย – เปรู ปี 2554(ม.ค.-ต.ค.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2554(ม.ค.-ต.ค.)
การค้าไทย- BIMSTEC ปี 2554(ม.ค.-ต.ค.)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี 2554 (ม.ค.-ต.ค.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2554(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี2554(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2554(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย-จีน ปี 2554(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2554(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2554(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – เปรู ปี 2554(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2554(ม.ค.-ก.ย.)
การค้าไทย- BIMSTEC ปี 2554(ม.ค.-ก.ย.)
สรุปการค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี 2554 (ม.ค.-ก.ย.)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี 2554(ม.ค.-ก.ย.)
สรุปการค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี 2554 (ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2554(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี2554(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2554(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย-จีน ปี 2554(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2554(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2554(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – เปรู ปี 2554(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2554(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย- BIMSTEC ปี 2554(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าไทย- BIMSTEC ปี 2554(ม.ค.-ส.ค.)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี2554(ม.ค.-ส.ค.)
การค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี2554(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2554(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี2554(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2554(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย-จีน ปี 2554(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2554(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2554(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – เปรู ปี 2554(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย- BIMSTEC ปี 2554(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2554(ม.ค.-ก.ค.)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี2554(ม.ค.-ก.ค.)
การค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี2554(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2554(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี2554(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2554(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย-จีน ปี 2554(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2554(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2554(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – เปรู ปี 2554(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2554(ม.ค.-มิ.ย.)
การค้าไทย- BIMSTEC ปี 2554(ม.ค.-มิ.ย.)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี2554(ม.ค.-มิ.ย.)
สัดส่วนการนำเข้าของไทยจากประเทศภาคี FTAs ปี2554(ม.ค.-พ.ค.)
สัดส่วนการส่งออกของไทยไปประเทศภาคี FTAs ปี2554(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี2554(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2554(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี2554(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2554(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย-จีน ปี 2554(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2554(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2554(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2554(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย – เปรู ปี 2554(ม.ค.-พ.ค.)
การค้าไทย- BIMSTEC ปี 2554(ม.ค.-พ.ค.)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี 2554(ม.ค.-พ.ค.)
สัดส่วนการนำเข้าของไทยจากประเทศภาคี FTAs ปี2554(ม.ค.-เม.ย.)
สัดส่วนการส่งออกของไทยไปประเทศภาคี FTAs ปี2554(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี2554(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2554(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี2554(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2554(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย-จีน ปี 2554(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2554(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2554(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2554(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย – เปรู ปี 2554(ม.ค.-เม.ย.)
การค้าไทย- BIMSTEC ปี 2554(ม.ค.-เม.ย.)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี 2554(ม.ค.-เม.ย.)
สัดส่วนการนำเข้า(%ป.ปYoY)ของไทยจากประเทศภาคี FTAs ปี 2554(ม.ค.-มี.ค.)
สัดส่วนการส่งออก(%ป.ปYoY)ของไทยไปประเทศภาคี FTAs ปี 2554(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี2554(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2554(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี2554(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2554(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย-จีน ปี 2554(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2554(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2554(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2554(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย – เปรู ปี 2554(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าไทย- BIMSTEC ปี 2554(ม.ค.-มี.ค.)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs ปี 2554(ม.ค.-มี.ค.)
การค้าระหว่างไทยกับประเทศภาคี FTAs 2554(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2554(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี2554(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2554(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย-จีน ปี 2554(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2554(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2554(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2554(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย – เปรู ปี 2554(ม.ค.-ก.พ.)
การค้าไทย- BIMSTEC ปี 2554(ม.ค.-ก.พ.)
กราฟสัดส่วนการนำเข้าของไทยจากประเทศภาคี FTAs ปี 2554(ม.ค.-ก.พ.)
กราฟสัดส่วนการส่งออกของไทยไปประเทศภาคีFTAs ปี 2554(ม.ค.-ก.พ.)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2554(ม.ค.-ก.พ.)
ภาวะการค้าไทย-ญี่ปุ่น
ข้อมูลการค้าไทย-สาธารณรัฐเกาหลี
ข้อมูลการค้าไทย - ออสเตรเลีย
ข้อมูลการค้าไทย - นิวซีแลนด์
การค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ม.ค. 2554
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ม.ค. 2554
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ม.ค. 2554
การค้าไทย – อินเดีย ม.ค. 2554
การค้าไทย-จีน ม.ค. 2554
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ม.ค. 2554
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ม.ค. 2554
การค้าไทย – อาเซียน ม.ค. 2554
การค้าไทย – เปรู ม.ค. 2554
การค้าไทย- BIMSTEC ม.ค. 2554
การค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2554(ม.ค.-ม.ค.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2553(ม.ค.–ธ.ค)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2553(ม.ค.–ธ.ค)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2553(ม.ค.–ธ.ค)
การค้าไทย-จีน ปี 2553(ม.ค.–ธ.ค)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2553(ม.ค.–ธ.ค)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2553(ม.ค.–ธ.ค)
การค้าไทย – เปรู ปี 2553(ม.ค.–ธ.ค)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2553(ม.ค.–ธ.ค)
การค้าไทย- BIMSTEC ปี 2553(ม.ค.–ธ.ค)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553(ม.ค.-ธ.ค.)
สรุปการติดตามการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553 (ม.ค. – พ.ย.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2553(ม.ค.–พ.ย)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2553(ม.ค.–พ.ย)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2553(ม.ค.–พ.ย)
การค้าไทย-จีน ปี 2553(ม.ค.–พ.ย)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2553(ม.ค.–พ.ย)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2553(ม.ค.–พ.ย)
การค้าไทย – เปรูปี 2553(ม.ค.–พ.ย)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2553(ม.ค.–พ.ย)
การค้าไทย- BIMSTEC ปี 2553(ม.ค.–พ.ย)
สัดส่วนการส่งออก(%ป.ปYoY)ของไทยไปประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553(ม.ค.-พ.ย.)
สัดส่วนการนำเข้า(%ป.ปYoY)ของไทยไปประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553(ม.ค.-พ.ย.)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553(ม.ค.-พ.ย.)
สรุปการติดตามการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553 (ม.ค. – ต.ค.)
การค้าไทย – ออสเตรเลียปี 2553(ม.ค.–ต.ค)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2553(ม.ค.–ต.ค)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2553(ม.ค.–ต.ค)
การค้าไทย-จีน ปี 2553(ม.ค.–ต.ค)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2553(ม.ค.–ต.ค)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2553(ม.ค.–ต.ค)
การค้าไทย – เปรู ปี 2553(ม.ค.–ต.ค)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2553(ม.ค.–ต.ค)
การค้าไทย- BIMSTEC ปี 2553(ม.ค.–ต.ค)
สัดส่วนการนำเข้า(%ป.ปYoY)ของไทยไปประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553(ม.ค.-ต.ค.)
สัดส่วนการส่งออก(%ป.ปYoY)ของไทยไปประเทศคู่เจรจา FTA ปี2553(ม.ค.-ต.ค.)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553(ม.ค.-ต.ค.)
สรุปการติดตามการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553 (ม.ค. – ก.ย.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2553(ม.ค.–ก.ย)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2553(ม.ค.–ก.ย)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2553(ม.ค.–ก.ย)
การค้าไทย-จีน ปี 2553(ม.ค.–ก.ย)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2553(ม.ค.–ก.ย)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2553(ม.ค.–ก.ย)
การค้าไทย – เปรู ปี 2553(ม.ค.–ก.ย)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2553(ม.ค.–ก.ย)
การค้าไทย- BIMSTEC ปี 2553(ม.ค.–ก.ย)
สัดส่วนการนำเข้า(%ป.ปYoY)ของไทยไปประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2535(ม.ค.-ก.ย.)
สัดส่วนการส่งออก(%ป.ปYoY)ของไทยไปประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553(ม.ค.-ก.ย.)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553(ม.ค.-ก.ย.)
สรุปการติดตามการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553 (ม.ค. – ส.ค.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2553(ม.ค.–ส.ค)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2553(ม.ค.–ส.ค)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2553(ม.ค.–ส.ค)
การค้าไทย-จีน ปี 2553(ม.ค.–ส.ค)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2553(ม.ค.–ส.ค)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2553(ม.ค.–ส.ค)
การค้าไทย – เปรู ปี 2553(ม.ค.–ส.ค)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2553(ม.ค.–ส.ค)
การค้าไทย- BIMSTEC ปี 2553(ม.ค.–ส.ค)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553(ม.ค.-ส.ค.)
สรุปการติดตามการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553 (ม.ค. – ก.ค.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2553(ม.ค.–ก.ค)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2553(ม.ค.–ก.ค)
การค้าไทย – อินเดีย ปี 2553(ม.ค.–ก.ค)
การค้าไทย-จีน ปี 2553(ม.ค.–ก.ค)
การค้าไทย – ญี่ปุ่น ปี 2553(ม.ค.–ก.ค)
การค้าไทย – เกาหลีใต้ ปี 2553(ม.ค.–ก.ค)
การค้าไทย – เปรู ปี 2553(ม.ค.–ก.ค)
การค้าไทย – อาเซียน ปี 2553(ม.ค.–ก.ค)
การค้าไทย- BIMSTECปี 2553(ม.ค.–ก.ค)
สถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553(ม.ค.-ก.ค.)
สรุปการติดตามการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2553 (ม.ค. – มิ.ย.)
การค้าไทย – ออสเตรเลีย ปี 2553(ม.ค.–มิ.ย)
การค้าไทย – นิวซีแลนด์ ปี 2553(ม.ค.–มิ.ย)