Search
Main Menu
 รายละเอียด
บทบาทหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ AEC

หน่วยงานราชการของไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามพันธกรณีของอาเซียนไปสู่การเป็น AEC

หน่วยงาน

บทบาท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

- อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะ

ผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมในการประชุมด้านเศรษฐกิจ

ของอาเซียนในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและการประชุมเรื่อง

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา

- การเจรจาลดภาษีสินค้าในอาเซียน ภายใต้กรอบความ

ตกลงด้านการค้าสินค้า

- ที่ผ่านมา สนับสนุนและร่วมการเจรจาขจัดมาตรการที่

มิใช่ภาษีในอาเซียน (Non-Tariff Barriers) อาทิ โควต้า

การขออนุญาตนำเข้าต่างๆ

- สนับสนุนและร่วมการเจรจาพัฒนากฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด

สินค้า (Rules of Origin) ของอาเซียนให้ตอบสนอง

กระบวนการผลิตของภูมิภาค

- เป็นแกนหลักในการเจรจาจัดทำและดำเนินการด้านการ

อำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน เพื่อให้

กฎระเบียบ ขั้นตอน และข้อมูลทางศุลกากรในอาเซียน

เป็นไปในแนวเดียวกัน

- สนับสนุนและร่วมการเจรจาให้เกิดการรวมกลุ่มด้าน

ศุลกากร (Customs Integration) ปรับประสานกระบวน

การและขั้นตอนศุลกากรให้ง่ายและเป็นไปในแนวเดียวกัน

อาทิ ฟอร์มใบขนสินค้า การประเมินศุลกากร ขั้นตอน

การตรวจปล่อยของอาเซียน

- เป็นแกนหลักในการเจรจาเปิดเสรีด้านการค้าบริการ

ลดข้อกีดกันการเปิดเสรีการค้าบริการ และอำนวยความ

สะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรในภูมิภาคอาเซียน

- สนับสนุนและร่วมการเจรจาเปิดเสรีด้านการลงทุน และ

คุ้มครองการลงทุนของอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลง

เขตการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive

Investment Area: ACIA)

กรมการค้าต่างประเทศ

- ดำเนินการในการยกเลิกระบบโควตาภาษีของสินค้าที่อยู่

ภายใต้ความรับผิดชอบ

- ปรับลดขั้นตอนด้านพิธีการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองถิ่น

กำเนิดสินค้าของอาเซียน

- การพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงกับกรมศุลกากรภายใต้ระบบ

National Single Window สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับ

แบบฟอร์มรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ATIGA Form D) เพื่อ

ให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายอาเซียนสำหรับการให้

บริการยื่นเอกสารต่างๆ ณ จุดเดียว (ASEAN Single

Window)

- การพัฒนาระบบเพื่อให้มีการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

ด้วยตนเอง (Self Certification)

- การบังคับใช้ พ.ร.บ.มาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น

- ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีสินค้า

และบริการ ผ่านกองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคผลิต

และบริการที่ได้รับผลกระทบ

กรมส่งเสริมการส่งออก

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการที่ไทยมีศักยภาพสู่ตลาดอาเซียนให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

- เสริมสร้างเครือข่ายการผลิตร่วมกันระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน

- สนับสนุนให้นักธุรกิจไทยไปลงทุนประกอบธุรกิจใน

ต่างประเทศ

- ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาสัมพันธ์การใช้

ประโยชน์จากการจัดทำข้อตกลงทางการค้าตามแผน

ดำเนินการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสินค้าไทย

ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีศุลกากรและมิใช่ภาษี

ศุลกากร

- ให้ความรู้กับภาคเอกชนในการปรับระดับมาตรฐานการ

ผลติ และคุณภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ของอาเซียน

- ส่งเสริมการใช้เครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างภาค

ธุรกิจของไทยกับอาเซียน

- เสริมสร้างศักยภาพของผูป้ ระกอบการ และสร้างเครือข่าย

ผู้ประกอบการด้านการผลิตและส่งออกกับผู้ประกอบ

การสาขาโลจิสติกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

เป็นไปตามพันธกรณี โดยรวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการ

ถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในธุรกิจต่างๆ

- ส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

- พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กรมการค้าภายใน

- เป็นผู้แทนหลักของไทยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญ

อาเซียนด้านนโยบายการแข่งขัน

- การหารือร่วมกับหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านนโยบายการ

แข่งขันทางการค้าของอาเซียนเพื่อพัฒนานโยบายการ

แข่งขันของแต่ละประเทศ

- การหารือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคของอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

ข้อมูลระหว่างกัน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

- เป็นผู้แทนหลักของไทยเข้าร่วมประชุมคณะทำงานความ

ร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน

- ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ของอาเซียน

- ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลด้านการ

คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิก

อาเซียน

- เตรียมความพร้อมเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งระบบยื่นคำขอ

จดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของอาเซียน

- จัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของไทย

(Creative Thailand) และของอาเซียน (Creative ASEAN)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

- เป็นผู้แทนหลักของไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีคลัง

อาเซียน

- เป็นแกนหลักการเจรจายกเลิกภาษีศุลกากรขาเข้า สำหรับ

สินค้าภายในอาเซียน

- ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการเจรจาและกำกับ

ดูแลการเปิดเสรีด้านเงินทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

- เป็นผู้แทนหลักของไทยร่วมกับกระทรวงการคลังดำเนิน

งานความร่วมมือทางการเงินและระบบสอดส่องดูแล

เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน โดย

ดำเนินการในกรอบประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลังอาเซียน

- นอกเหนือจากความร่วมมือภายใต้กรอบรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้

เข้าร่วมในกรอบการความร่วมมือระหว่างธนาคารกลาง

อาเซียนด้วย

- เจรจาและกำกับดูแลการเปิดเสรีด้านเงินทุน โดยลด

ข้อจำกัดสาขาบริการด้านการเงิน ตามหลักการที่กำหนด

ของอาเซียน

- ผ่อนคลายข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายทุน ตามความ

เหมาะสม

กรมสรรพากร

กรมศุลกากร

 

- จัดทำความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อน

- เป็นผู้แทนหลักในการประชุมและการเจรจาด้านศุลกากร

และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

- ปรับปรุงกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดของอาเซียน

- ปรับปรุงระเบียบพิธีการและการไหลเวียนของข้อมูลทาง

การค้าและศุลกากรให้เรียบง่าย มีมาตรฐานเดียวกันใน

อาเซียน

- ดำเนินการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของ

อาเซียน เพื่อให้กฎระเบียบ ขั้นตอน และข้อมูลทาง

ศุลกากรในอาเซียนเป็นไปในแนวเดียวกัน

- จัดเตรียมระบบพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มทางศุลกากร

- จัดตั้งระบบ National Single Window และประสาน

กับประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดตั้ง ASEAN Single

Window

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

- เป็นผู้แทนหลักของไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน

- ปรับมาตรฐาน กฎระเบียบ และกระบวนการตรวจสอบ

รับรองมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและ

สากล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในคณะทำงานด้านวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียน

- ดำเนินการตามแผนกลยุทธสำหรับการพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียน

- จัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ภูมิภาค

กระทรวงการต่างประเทศ

- กรมอาเซียน เป็นสำนักงานอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN

National Secretariat)

- กรมอาเซียน เป็นผู้แทนหลักของไทยในการเข้าประชุม

เจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศอาเซียน

- ดำเนินการตามแผนงานริเริมเพื่อการรวมตัวของอาเซียน

ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนา

ด้านพลังงาน การท่องเที่ยว การลดระดับความยากจน

และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

- อำนวยความสะดวกในการออกวีซ่าสำหรับแรงงานฝีมือ

และผู้ประกอบวิชาชีพอาเซียน

กระทรวงแรงงาน

- เป็นผู้แทนหลักของไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีและ

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานของอาเซียน

- การจัดทำข้อตกลงยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ และส่งเสริม

การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างขีดความสามารถ

ในการค้าบริการ

- อำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตทำงานสำหรับ

วิชาชีพเชี่ยวชาญ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- เป็นผู้แทนหลักของไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว

อาเซียน

- การจัดทำข้อตกลงยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพของบุคลากร

สาขาท่องเที่ยว

- ดำเนินการตามแผนการรวมกลุ่มสาขาการท่องเที่ยวของ

อาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

- เป็นผู้แทนหลักของไทยเข้าร่วมประชุมในคณะทำงานด้าน

การคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน

- จัดตั้งเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการกำกับดูแลการ

คุ้มครองผู้บริโภค โดยมีการดำเนินงานตามแผนความ

ร่วมมือ เช่น จัดอบรม การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

- การจัดตั้งกลไกการร้องเรียนและแลกเปลี่ยนข้อมูล

- พัฒนากลไกการเยียวยาผู้บริโภคข้ามพรมแดนภายใน

ปี 2558

กระทรวงอุตสาหกรรม

- เป็นผู้แทนของไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

อาเซียนกับคณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน

- เป็นผู้แทนหลักของไทยในการประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานด้านการลงทุนของอาเซียน

- เจรจาและกำกับดูแลการดำเนินการตามกรอบความ

ตกลงเขตการลงทุนอาเซียนเต็มรูปแบบ (ASEAN

Comprehensive Investment Area: ACIA) ดำเนินการ

ตามแผนงานการรวมกลุ่มสาขาเร่งรัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ไม้ ยานยนต์

อิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงคมนาคม

- เป็นผู้แทนหลักของไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีและ

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียน

- จัดทำความร่วมมือภายในอาเซียนด้านการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ทั้งการขนส่งทางบก (รถยนต์และรถไฟ)

การขนส่งทางน้ำ และทางอากาศ

- พัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-

คุนหมิง และโครงข่ายทางหลวงอาเซียน

- ดำเนินการตามแผนงานการขนส่งทางทะเล

- ดำเนินการตามแผนงานการรวมกลุ่มสาขาการบิน

- ดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความ

สะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน

- ดำเนินการตามความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการ

เปิดเสรีเที่ยวบินขนส่งสินค้า

- ดำเนินการตามความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการให้

บริการทางอากาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เป็นผู้แทนหลักของไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเกษตร

และป่าไม้อาเซียน

- ดำเนินการลดภาษีสินค้าเกษตร

- พัฒนาคุณภาพผลติ ภัณฑป์ ระมงใหป้ ลอดภัยและสามารถ

แข่งขันได้

- จัดตั้งระบบแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Good Agriculture/Aquaculture

Practices) การจัดการสุขาภิบาลและสุขภาพสัตว์ที่ดี(Good

Animal Husbandry Practices) การปฏิบัติทางสุขลักษณะ

ที่ดี (Good Hygiene Practices) การปฏิบัติที่ดีด้านการ

ผลิต (Good Manufacturing Practices) และมีระบบการ

วิเคราะห์อันตรายและจัดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Hazard

Analysis Critical Control Point)

- ปรับประสานระบบการกักกันและวิธีการตรวจสอบ หรือ

สุ่มตัวอย่าง ตลอดจนมาตรการด้านสุขอนามัยสำหรับ

ผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร และป่าไม้

- ปรับประสานระดับปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้

ของยาปราบศัตรูพืช

- ปรับประสานกฎเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรที่มาจาก

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (modern biotechnology)

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

- ปรับประสานมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์พืชสวนและผลิตภัณฑ์เกษตร

- ปรับประสานการควบคุมสุขภาพสัตว์ (ทั้งสัตว์บกและ

สัตว์น้ำ) เพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดยใช้กรอบ

มาตรฐานร่วมในการบรหิ ารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย

ทางชีวภาพ ให้สอดคล้องกับหลักสากล

- ปรับประสานแนวทางการใช้สารเคมีในการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำ และมาตรการขจัดการใช้สารเคมีอันตราย

ให้สอดคล้องกับหลักสากล

- พัฒนากรอบระดับภูมิภาคสำหรับระเบียบการออกใบ

รับรองด้านป่าไม้ (Forest Certification)

- ส่งเสริมความร่วมมือและการถ่ายโอนเทคโนโลยี

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร และป่าไม้ ระหว่าง

อาเซียนกับองค์กรนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน

- เสริมสร้างความร่วมมือต่อต้านการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย

การป้องกันไฟป่า

- เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อต่อต้านการทำประมงที่ผิด

กฎหมาย

- ส่งเสริมให้เกิดสหกรณ์การเกษตรของอาเซียน (ASEAN

Agricultural Cooperatives)

กระทรวงพลังงาน

- เป็นผู้แทนหลักของไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน

ด้านพลังงาน

- จัดทำความร่วมมือในภูมิภาคด้านโครงการเชื่อมโยงท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติ และโครงการเครือข่ายระบบสายส่ง

ไฟฟ้าของอาเซียน

- การสร้างแหล่งพลังงานทดแทน อาทิ ไบโอดีเซล และ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับแหล่งพลังงาน

ดังกล่าว

- พัฒนาความร่วมมือด้านการทำเหมืองแร่

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

- เป็นผู้แทนหลักของไทยเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน

- ดำเนินการตามแผนงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสาขา

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

- การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ และการ

เชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกัน

- การพัฒนาการเชื่อมต่อความเร็วสูงทางอินเตอร์เน็ต และ

เพิ่มความปลอดภัยบนเครือข่ายสารสนเทศ

- วางนโนบายและหลักกฎหมายสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

- เป็นผู้แทนหลักของไทยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

ด้านสถิติของอาเซียน

- จัดทำกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสถิติเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการจัดตั้งระบบสถิติของประชาคมอาเซียน

ที่มา: http://www.dtn.go.th/filesupload/AEC_360.pdf


Written By:  admin
Date Posted:  27/6/2555
Number of Views:  20938

Return