Search
Main Menu
 รายละเอียด
เอกสารการสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เอกสารงานสัมมนาและนิทรรศการ"อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน"ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556

- ธุรกิจการรับฝากเก็บสินค้าไทย(Storage and Warehousing services) พร้อมหรือไม่กับการเข้าสู่ AEC

- การปรับตัวของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- การเปิดตลาดข้าวของไทยในฟิลิปปินส์ภายใต้พันธกรณีของอาเซียน

- อินโดนีเซียยังคงเข้มงวดกับการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีกับสินค้าพืชสวนของไทย

- การค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์จะเพิ่มขึ้น หลังจากเมียนมาร์เปิดใช้วีซ่า ณ ด่านชายแดน

- การจัดจำแนกมาตรการที่มิใช่ภาษี ตามระบบของ UNCTAD (2012 UNCTAD NTM Classification)

- สินค้าในบัญชียกเว้นทั่วไปที่จะไม่นำมาลดภาษีของอาเซียน(General Exception List: GE)

- การจัดการมาตรการทางการค้าของอาเซียน ในยุค AEC

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย เพื่อก้าวที่มั่นคงสู่ AEC” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องระยอง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสปป.ลาว วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2556

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฏระเบียบด้านการค้าและการลงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ความท้าทายที่ไม่อาจมองข้ามเมียนมาร์ 27 มีนาคม

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง " ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 : โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมวันที่ 6 สิงหาคม 2555

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยสมศักดิ์  ศรีสุภรวาณิชย์ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอนายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยประธาน หจก.สุรัตนพัฒการทอ

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

- AEC : โอกาสและความท้าทายของ ภาคอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

เจาะลึก AEC: ไทยจะได้อะไรจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (Updated 31 July, 2012)

 

เอกสารประกอบการบรรยาย งานสัมมนาวาระแห่งชาติสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 (15 มิ.ย.2555)

- Thailand’s Competitive Position in AEC

 

เอกสารประกอบการบรรยายคามรู้ AEC ณ จังหวัดกาญจนบุรี 11 มิถุนายน 2555

- วิธีการใช้ประโยชน์จากกฎถิ่นกำเนิดสินค้า

 

ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย นายวีระชัย นพสุวรรณวงศ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก..

 

เอกสารปรกอบการบรยายสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจัดโดย สำนักงานก.พ., 1 มีนาคม 2555 โดย สุภัฒ สงวนดีกุล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

- ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- FTA ของอาเซียนกับประเทศคู่ค้า

- เตรียมรุกเตรียมรับ AEC-- สำหรับภาคเอกชน --

 

ก้าวทันการค้าโลกกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ไทยเตรียมพร้อม....มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"การเตรียมความพร้อมด้านการทุจริตและขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ AEC"

 

หนังสือ

 

- AEC Factbook

 

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ฉบับเกษตรกร)

 

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ฉบับประชาชน)

 

- ถาม ? ตอบ รอบรู้ AEC 360 องศา


Written By:  admin
Date Posted:  4/4/2555
Number of Views:  5754

Return