Search
Main Menu
 รายละเอียด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

 

-                     ความเป็นมา

 

-                     พิมพ์เขียวการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)

 

-          ASEAN Economic Community Factbook (ภาษาไทย  / ภาษาอังกฤษ)

 

-                     ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และAFTA

 

-                     การค้าสินค้าของอาเซียน

-               ข้อมูลการลดภาษีภายใต้ AFTA และFTA

-               ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)

 

-                      การค้าบริการของอาเซียน

-               รับฟังความคิดเห็นการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้อาเซียน

-               MRA ของอาเซียน

                       -ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

                       - ข้อมูลพื้นฐาน                       

                        - ตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการของไทยในอาเซียน

- ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการของอาเซียน

 

-                      การลงทุนของอาเซียน

-               ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA)

 

 

-           ความตกลงต่างๆภายใต้กรอบอาเซียน

 

            -           บทบาทหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ AEC

            -           เอกสารการสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

-           AEC News Alerts

 

            -           สรุปผลการประชุมของอาเซียน 

 

-            เอกสารประกอบคำบรรยาย งานสัมมนา International Trade Day: AEC โดยกระทรวงพาณิชย์ (1 เม.ย. 2553)

                         - เอกสารของประเทศไทย

                         - เอกสารของประเทศบรูไน

                         - เอกสารของประเทศอินโดนีเซีย

                         - เอกสารของประเทศลาว

                         - เอกสารของประเทศมาเลเซีย

                         - เอกสารของประเทศเวียดนาม

             - เอกสารของประเทศฟิลิปปินส์

 

-          Public Version of ASEAN Economic Community (AEC) Scorecard (รายละเอียด)

 

-         เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการค้าสินค้า ธุรกิจบริการและการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553 ...รายละเอียด


Written By:  admin
Date Posted:  21/8/2551
Number of Views:  75133

Return