Search
Main Menu
 รายละเอียด
Related Link

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

http://www.dtn.go.th/

www.thailandaec.com

กรมการค้าต่างประเทศ

www.dft.go.th

กรมส่งเสริมการส่งออก

www.ditp.go.th

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

www.dbd.go.th

กรมการค้าภายใน

www.dit.go.th

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

www.ipthailand.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

www.fpo.go.th

ธนาคารแห่งประเทศไทย

www.bot.or.th

กรมสรรพากร

www.rd.go.th

กรมศุลกากร

www.customs.go.th

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

www.tisi.go.th

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

www.acfs.go.th

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

www.fda.moph.go.th

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

www.sme.go.th

กระทรวงการต่างประเทศ

www.mfa.go.th

กระทรวงแรงงาน

www.mol.go.th

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

www.mots.go.th

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

www.ocpb.go.th

กระทรวงอุตสาหกรรม

www.industry.go.th

กระทรวงคมนาคม

www.mot.go.th

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

www.moac.go.th

กระทรวงพลังงาน

www.energy.go.th

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

www.mict.go.th

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

www.nbtc.go.th

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

www.nso.go.th

 


Written By:  admin
Date Posted:  18/1/2551
Number of Views:  11658

Return