Search
Main Menu
 รายละเอียด
ตารางการลดภาษีภายใต้ FTA ต่างๆ

ไทย-ออสเตรเลีย

 

Tariff Schedule of Thailand

 

Tariff Schedule of Australia

 

  ไทย-นิวซีแลนด์

ตารางการลดภาษีของไทย

 

ตารางการลดภาษีของนิวซีแลนด์

 

 

  ไทย-ญี่ปุ่น

 

ตารางลดภาษีของไทย

 

ตารางการลดภาษีของญี่ปุ่น

 

 ไทย-อินเดีย

รายการสินค้าภายใต้ Early Harvest Scheme

 

 ไทย-เปรู

 รายการสินค้าของไทย

 รายการสินค้าของเปรู

บัญชีแนบท้ายตารางการลดภาษี

 

อาเซียน-ญี่ปุ่น

ตารางลดภาษีของญี่ปุ่นประจำปี 2552

 

Schedules of Tariff Concession

- Brunei

- Cambodia

- Indonesia

- Japan (.pdf || .xls)

- Lao PDR

- Malaysia

- Myanmar

- Philippines

- Vietnam

- Thailand

 

 อาเซียน-อินเดีย

- ตารางข้อผูกพันภาษีศุลกากรของไทยให้แก่ทุกประเทศ

 

- ตารางข้อผูกพันภาษีศุลกากรของอินเดียให้แก่อาเซียน(ยกเว้นฟิลิปปินส์)

 

- ตารางข้อผูกพันภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ

 

 อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

brunei 

cambidia

Indonesia

Laos 

Myanmar

Malaysia

Philippines

South Korea

Vietnam

ไทย อังกฤษ

 

อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

Schedules of tariff Commitments

Australia

Brunei Darussalam

Cambodia

Indonesia

Lao PDR

Malaysia

Myanmar 

New Zealand

Philippines

Singapore

Thailand

 

อาเซียน-จีน

ตารางการลดภาษีของไทย

- ตารางการลดภาษีของจีนกับ 

 BruneiDarussalam

 Indonesia

 Malaysia 

 Myanmar 

 Philippines  

 Singapore

 Thailand

รายการสินค้าอ่อนไหว // อ่อนไหวสูงของจีน

 


Written By:  admin
Date Posted:  26/2/2553
Number of Views:  35949

Return