Search
Main Menu
 รายละเอียด
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง“อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทย: เมื่อไร้กำแพงภาษี” วันที่ 29 ก.ย. 51

1. ทิศทางการเจรจาการค้า การเปิดเสรีในกรอบต่างๆ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทย โดยนายฐิติเศรษฐ์ เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการส่วนเจรจาสินค้าอุตสาหกรรม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

2. การลดภาษีสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนในกรอบต่างๆ:วามสามารถในการแข่งขันของไทย โดย คุณธราธร รัตนนฤมิตศร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 

3. นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยนายดุสิต อนันตรักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรม

 

4. นโยบายภาษียานยนต์ของไทยในอนาคต โดยนางสาววราทิพย์  อากาหยี่ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

5. โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ : เมื่อไร้กำแพงภาษี โดยคุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

6. โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ โดยคุณถาวร ชลัษเฐียร ประธานกลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


Written By:  admin
Date Posted:  30/9/2551
Number of Views:  5812

Return