Search
Main Menu
 รายละเอียด : FTA รายประเทศ

EFTA


ความตกลงการค้าเสรีไทย - สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA)
 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป หรือ EFTA ได้ถูกเสนอขึ้น ระหว่างการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสวิส นาย Joseph Deiss เมื่อเดือนมีนาคม 2547 และนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ