Search
Main Menu
 รายละเอียด
ติดตามการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2550 (ม.ค. – พ.ค.)

สถานการณ์การค้า

         ในปี 2550 (ม.ค. พ.ค.) ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ากับประเทศคู่เจรจา FTA ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา และบิมสเทค ดังนี้

มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้าเจรจา FTA ปี 2550 (ม.ค. พ.ค.)

                                                                                                                      หน่วย: ล้านบาท

ประเทศ

การส่งออก

การนำเข้า

ดุลการค้า

การค้ารวม

 

2550

(ม.ค.พ.ค.)

 %ป.ป

2550

(ม.ค.พ.ค.)

 %ป.ป

2550

(ม.ค.พ.ค.)

 %ป.ป

2550

(ม.ค.พ.ค.)

 %ป.ป

ออสเตรเลีย

78,263.53

30.15

52,072.12

-2.02

26,191.41

-

130,335.66

15.06

นิวซีแลนด์

8,050.45

14.55

5,056.44

20.40

2,994.00

-

13,106.89

16.74

อินเดีย

34,703.52

44.99

28,025.50

20.90

6,678.02

-

62,729.01

33.14

จีน

189,297.09

14.73

219,850.43

10.58

-30,553.34

-

409,147.52

12.46

ญี่ปุ่น

256,718.67

3.28

389,357.58

-3.98

-132,638.91

-

646,076.26

-1.22

สหรัฐฯ

268,984.75

-8.21

129,736.36

-5.16

139,248.38

-

398,721.11

-7.24

เปรู

1,075.15

25.09

1,714.04

80.52

-638.89

-

2,789.19

54.19

บาห์เรน

1,241.96

1.44

1,484.05

-69.59

-242.09

-

2,726.00

-55.35

บิมสเทค

59,586.56

27.41

39,313.23

-30.05

20,273.34

-

98,899.79

-3.95

เอฟตา

21,108.22

19.81

25,544.22

15.16

-4,435.99

-

46,652.44

-2.80

 


Written By:  admin
Date Posted:  21/6/2550
Number of Views:  6054

Return