Search
Main Menu
 รายละเอียด
โครงการศึกษาความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี กลยุทธ์และแนวทางการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยชิลี

สารบัญ

คำนำ

บทที่ 1 ความเป็นไปได้ในการทำความตกลงการค้าเสรีกับชิลี

บทที่ 2 ขอบเขตของการเจรจาบนฐานของผลประโยชน์ของไทย

บทที่ 3 ข้อเสนอแนะกลยุทธ์การเจรจาของฝ่ายไทย

บทที่ 4 แนวทางและข้อเสนอแนะการปรับตัวเพื่อรองรับความตกลงเขตการค้าเสรี

บทสรุปผู้บริหาร

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ตารางภาคผนวกบทที่ 1 รายการสินค้าที่ชิลีและไทยเป็นคู่แข่งกัน และเกื้อหนุนกัน

ตารางภาคผนวกบทที่ 2 รายการสินค้าที่ไทยเคยส่งออกไปชิลีในปี 2550/2551 (กลุ่มสินค้า ก1)

ตารางภาคผนวกบทที่ 3

-ตารางภาคผนวกที่ 3.1 ตารางความผูกพันการเปิดเสรีภาคบริการของไทยที่ให้ไว้กับ GATS รอบโดฮา

-ตารางภาคผนวกที่ 3.2 ตารางความผูกพันการเปิดเสรีภาคบริการของชิลีที่ให้ไว้กับ GATS รอบโดฮา

 

เอกสารอ้างอิง

TPR_Chile 2009

-WTTPRS220-00

-WTTPRS220-01

-WTTPRS220-02

-WTTPRS220-03

-WTTPRS220-04

-WTTPRS220-05

 

Joint Study Thailand-Chile

TABLE OF CONTENTS

Final Report by Thailand

Final Report by Chile

 

Chile_japan Agreement

- Schedule of Japan _Annex 11

- JSG_Report_Chile-Japan_ING

- Joint Statement

- JETROStudy_e

- Implmenting Agreement

- Characteristic of Negotiation

- Basic Agreement_Japan

- annex_Japan

 

Chile-China  FTA Agreement

- Schedule for Service Sector

  - supplement_ services

  - Annex _II ChinaSchedule

  - Anexo_II_ Chile Schedule

- memorando_labourl_china_en

- Joint study_china_chile_report

- Chile China FTA

- CHI_China_BITS

- Characteristic of  Chile-China FTA

 


Written By:  admin
Date Posted:  17/9/2555
Number of Views:  8108

Return