Search
Main Menu
 รายละเอียด
แผนกลยุทธ์การเจรจาภายใต้ความตกลงเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจไทย-บาห์เรน (เฉพาะภาคบริการ)

กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2
- โครงสร้างตลาดธุรกิจบริการของไทย-บาห์เรน
- ธนาคารเพื่อการลงทุน
- การประกันภัยของบาห์เรน
- ภาพรวมของธุรกิจอินเตอร์เน็ต
- โครงสร้างตลาดและสภาพการแข่งขันของธุรกิจบริการรายสาขาของไทย
- กราฟสัดส่วนการตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ของธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ต
- ผลกำไรของบริษัทผลิตรายการ
บทที่ 3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเสรีธุรกิจบริการระหว่างไทยกับบาห์เรน
บทที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์สำหรับประเทศไทยในการเจรจาการค้าบริการสองฝ่ายระหว่างไทยกับบาห์เรน
บทที่ 5 ความร่วมมือและการลงทุน
เอกสารอ้างอิง

Written By:  admin
Date Posted:  27/10/2548
Number of Views:  8568

Return