Search
Main Menu
 รายละเอียด
FTA อาเซียน-เกาหลีใต้ 2560

เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN - Korea Free Trade Agreement)

ลงนาม 27 ก.พ. 52

เริ่มลดภาษี 1 ม.ค. 53

ลดภาษีเป็น 0

เกาหลี

1 ม.ค. 53 = 90%

ไทย

1 ม.ค. 53 = 83%

1 ม.ค. 55. = 84%

1 เม.ย. 59 = 89%

1 ม.ค. 60 = 90%

ปัจจุบันภาษีเป็น 0

เกาหลี 90%

ไทย 83%

สรุปสาระสำคัญพิธีสารฉบับที่สองเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆระหว่าง อาเซียน-เกาหลีใต้

(ร่าง) คำแปลอย่างไม่เป็นทางการพิธีสารฉบับที่สองเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี

ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าและความตกลงว่าด้วยการค้าบริการระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2010

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี(รายละเอียด)

สรุปสาระสำคัญของความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Republic of Korea Free Trade Agreement: AKFTA) (Click here)

ความเป็นมา

ในการประชุมผู้นำอาเซียน-เกาหลี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2003 อาเซียนและเกาหลีเห็นชอบให้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญร่วมเพื่อศึกษาการขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างอาเซียนและเกาหลี ซึ่งรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้สรุปผลการศึกษา ว่า การจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและเกาหลีจะเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งส่งผลดีต่ออาเซียนและเกาหลีในด้านอื่นๆ ด้วย

ในการประชุมผู้นำอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 8 (The 8th ASEAN-ROK Summit) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2004 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้นำอาเซียนและเกาหลีเห็นชอบให้เริ่มการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ในช่วงต้นปี 2005 และกำหนดให้สรุปผลเจรจาภายใน 2 ปี (ภายในปี 2006) โดยการเจรจาจะครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอาเซียน-เกาหลี

กลไกการดำเนินการ

- จัดตั้งคณะเจรจาการค้าเสรี (ASEAN-Korea Trade Negotiating Committee: TNC) เป็นเวทีหารือระหว่างอาเซียนและเกาหลี และจัดตั้ง ASEAN Trade Negotiating Group (TNG) เป็นเวทีประชุมหารือระหว่างสมาชิกอาเซียน โดยมีสิงคโปร์เป็นประธานฝ่ายอาเซียน

- กำหนดกรอบและเงื่อนไขของการเจรจาการเปิดตลาดสินค้าทั้งในกลุ่มลดภาษีปกติ และกลุ่มสินค้าอ่อนไหว/สินค้าอ่อนไหวสูง

- จัดตั้งคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อยกร่างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง และความตกลงต่างๆ

- จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (ASEAN-Korea FTA Implementing Committee : AKFTA-IC) เพื่อติดตามและดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี

ผลการเจรจา

คณะเจรจาการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี สามารถสรุปกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี (Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation: FA) ความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท (Agreement on Dispute Settlement Mechanism: DSM) และได้ลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี ครั้งที่ 9 (The 9th ASEAN-ROK Summit) เดือนธันวาคม 2005

สำหรับความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า (Agreement on Trade in Goods: TIG) อาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นไทย สามารถตกลงกับเกาหลีในความตกลงนี้ได้แล้ว และมีการลงนามเมื่อเดือนสิงหาคม 2006 โดยความตกลง TIG มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2007

ในส่วนของการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการ (Agreement on Trade in Services: TIS) นั้น อาเซียนและเกาหลีสามารถบรรลุความตกลงได้แล้ว ทั้งในเรื่องร่างข้อบทความตกลง (Agreement Text) ส่วนแนบท้ายว่าด้วยการบริการด้านการเงิน (Annex on Financial Services) และตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of Specific Commitments) โดยทั้งสองฝ่าย ยกเว้นไทย ได้ลงนามความตกลงนี้ในระหว่างการประชุมผู้นำอาเซียน-เกาหลี เดือนพฤศจิกายน 2007 และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2009

สำหรับไทย ได้ลงนามในพิธีสารการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าและความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน-เกาหลี ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2009 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และไทยได้เริ่มใช้บังคับกรอบความตกลงฯ ความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท และพิธีสารฯ เฉพาะในส่วนของความตกลงว่าด้วยการค้าบริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2009 รวมทั้งได้บังคับใช้พิธีสารการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2009

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนเป็นความตกลงฉบับสุดท้ายที่กำหนดให้มีการเจรจาจัดทำภายใต้กรอบความตกลงฯ ทั้งสองฝ่ายใช้เวลาเจรจานานกว่า 3 ปี และสามารถบรรลุผลการเจรจาเมื่อเดือนเมษายน 2009 โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความตกลงนี้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2009 ทั้งนี้ ความตกลงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2009 (รายละเอียดสรุปความตกลงว่าด้วยการลงทุน)

สถานะล่าสุด

รัฐสภาเกาหลีให้ความเห็นชอบพิธีสารว่าด้วยการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าและพิธีสารว่าด้วยการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2009 ที่ผ่าน และอยู่ระหว่างดำเนินการออกประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยจะสามารถขยายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีทั้งเรื่องการค้าสินค้าและการค้าบริการให้แก่ไทยได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2010 เป็นต้นไป

สถานะล่าสุดการใช้บังคับความตกลงต่าง ๆ (รายละเอียด)

Links

สำนักเลขาธิการอาเซียน ความสัมพันธ์กับเกาหลี (รายละเอียด)

ความตกลงการค้าเสรีของเกาหลี (รายละเอียด)

อัตราภาษีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ ของเกาหลี (ภาษาเกาหลี) (รายละเอียด)

Documents

ตารางการลดภาษีของประเทศภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี

บรูไน ดารุสซาลาม อังกฤษ

กัมพูชา อังกฤษ

อินโดนีเซีย อังกฤษ

ลาว อังกฤษ

พม่า อังกฤษ

มาเลเซีย อังกฤษ

ฟิลิปปินส์ อังกฤษ

เกาหลีใต้ อังกฤษ

เวียดนาม อังกฤษ

ไทย อังกฤษ

หมายเหตู ข้อมูลภาษาเกาหลีจาก http://www.fta.go.kr

สรุปการเปิดตลาดสินค้าของเกาหลี Updated Dec 2009

-สรุปรายการสินค้าส่งออกสำคัญของไทยที่ได้รับการลดภาษีจากเกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

-รายการสินค้าส่งออกของไทยที่เกาหลีใต้ไม่จัดเก็บภาษีนำเข้าทั้งกรอบ WTO และกรอบ FTA

ผลการศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (รายละเอียด)

- บัญชีอัตราอากร 1 (รายละเอียด)

- บัญชีอัตราอากร 2 (รายละเอียด)

- บัญชีอัตราอากร 3 (รายละเอียด)

 • ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (รายละเอียด)
  • ภาคผนวก 1 หนังสือรับรอบถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AK) (รายละเอียด)
  • ภาคผนวก 2 ประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรฯ (รายละเอียด)
  • ภาคผนวก 3 กฎเฉพาะรายสินค้า ฉบับปี HS2007 (รายละเอียด)
  • ภาคผนวก 4 บัญชีรายการสินค้าจากเขตอุตสาหกรรมเกซอง (GIC LIST) (รายละเอียด)
  • ภาคผนวก 5 กฎเฉพาะรายสินค้า ฉบับปี HS2002 (รายละเอียด)

 • ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AK) (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AK) ฉบับที่ 2 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิฯ (รายละเอียด)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ข้อมูลการค้าไทย-เกาหลีใต้

- ข้อมูลการค้าไทย-เกาหลีเหนือ

- Country Profile เกาหลีใต้


Written By:  admin
Date Posted:  1/2/2561
Number of Views:  2306

Return