Search
Main Menu
 รายละเอียด
FTA ไทย-ญี่ปุ่น 2560

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)

ความเป็นมา

ในระหว่างการประชุม Boao Forum for Asia ณ มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2545 นายกรัฐมนตรีไทยและญี่ปุ่นได้หารือและเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อศึกษาการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดไทย-ญี่ปุ่น เพื่อผลักดันความร่วมมือที่ครอบคลุมรอบด้าน ทั้งด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการจัดทำความตกลงการค้าเสรี โดยให้ยึดรูปแบบความตกลง Japan-Singapore for a New-Age Economic Partnership Agreement (JSEPA) เป็น ตัวอย่างในการทำความตกลงไทย-ญี่ปุ่น และต่อมา ในวันที่ 11 ธันวาคม 2546 ผู้นำทั้งสองได้พบหารือทวิภาคีและเห็นชอบให้เริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการ เพื่อจัดทำความตกลง JTEPA โดยให้เริ่มการประชุมเจรจาครั้งแรกที่ประเทศไทยในต้นปี 2547

หลังจากทั้งสองฝ่ายได้เจรจาทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมากกว่า 10 ครั้ง ก็สามารถบรรลุผลการเจรจาอย่างสมบูรณ์เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 นายกรัฐมนตรี (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์) และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (นายชินโช อาเบะ) ได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น หรือ JTEPA เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ณ กรุงโตเกียว โดย JTEPA เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายเกริกไกร จีระแพทย์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (นายอากิระ อะมะริ) ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ในการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนครัวไทยสู่โลก ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมรถยนต์ การอนุรักษ์พลังงาน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เศรษฐกิจสร้างมูลค่า และหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน

การดำเนินการต่อไป

JTEPA กำหนดพันธกรณีของไทยและญี่ปุ่นในการทบทวนหรือเจรจาเปิดตลาดเพิ่มเติม ดังนี้

การค้าสินค้า

การยกเลิกอากรศุลกากรสำหรับสินค้าที่ต้องมีการเจรจาทบทวนซึ่งกำหนดให้ดำเนินการในปี 2555 และการทบทวนข้อบทเรื่อง การค้าสินค้า ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการในปี 2560 หรือปีก่อนหน้าหากไทยและญี่ปุ่นเห็นชอบร่วมกัน

การค้าบริการ

การหารือเพื่อเจรจาจัดทำมาตรการปกป้องฉุกเฉิน และการทบทวนข้อบทเรื่อง การค้าบริการ ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการในปี 2555

การลงทุน

การทบทวนข้อบทเรื่อง การลงทุน ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการในปี 2555

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

15 พฤษภาคม 2555 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (ฉบับที่ 2)

28 พฤศจิกายน 2554 รัฐสภามีมติเห็นชอบกรอบการเจรจาต่อเนื่องภายใต้ JTEPA ทำให้ไทยสามารถเริ่มต้นเจรจาต่อกับญี่ปุ่นในรอบที่ 2 ได้นับจากนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลต่าง ๆ

การเปิดตลาดสินค้า บริการ และลงทุน

หนังสือสัญญา

กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง

บทความ การศึกษา และเอกสารวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และเอกสารผยแพร่

ข้อมุลการเจรจา


Written By:  admin
Date Posted:  1/2/2561
Number of Views:  2094

Return