Search
Main Menu
 รายละเอียด
FTA ไทย-นิวซีแลนด์ 2560

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand - New Zealand Closer Economic Partnership : TNZCEP)

วันที่ลงนาม 19 เม.ย. 48

วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. 48

ร้อยละของจำนวนรายการสินค้าที่ลดภาษีเป็น 0

นิวซีแลนด์

1 ก.ค. 48 = 79.08%

1 ม.ค. 53 = 88.46%

1 ม.ค. 58 = 100%

ไทย

1 ม.ค. 48 = 54.10%

1 ม.ค. 53 = 89.72%

1 ม.ค. 68 = 100%

?

- มีผล 1 กรกฎาคม 2548 ?

- ไทย ปี 2560 สินค้า 99.40% ลดภาษีเป็นศูนย์แล้ว (สินค้าทุกรายการจะลดภาษีเป็นศูนย์ภายในปี 2568)

- บางสินค้ามีมาตรการปกป้องพิเศษจนถึงปี 2563 และในรูปโควตาภาษีจนถึงปี 2568 เช่นเดียวกับ FTA ไทย-ออสเตรเลีย เช่น เนื้อวัว เครื่องในวัว/หมู นมและครีมแบบผง เป็นต้น

- เปิดให้นิวซีแลนด์ลงทุนได้ 100% ในธุรกิจที่รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน เงินลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ?

- นิวซีแลนด์ สินค้าทุกรายการลดภาษีเป็นศูนย์แล้ว ตั้งแต่ ปี2558

- เปิดให้ลงทุนทุกประเภท ยกเว้น ประมง และหากลงทุนเกิน 50 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ จะต้องขออนุญาตจากนิวซีแลนด์ก่อน

- ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ความเป็นมา

ไทย และนิวซีแลนด์มีการลงนามความตกลงฯ ในเดือนเมษายน 2548 เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการเปิดตลาดด้านการค้าสินค้า บริการ การลงทุน และความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และนโยบายการแข่งขัน เป็นต้น

การเปิดเสรีการค้าสินค้า

นิวซีแลนด์ : ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 นิวซีแลนด์ลดภาษีเป็น 0 ไปแล้วจำนวน 88.46% ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด ส่วนรายการที่เหลือ ได้แก่ สิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้า จัดเป็นสินค้าอ่อนไหว ซึ่งจะลดภาษีเป็น 0 ในปี 2558

ไทย : ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ไทยลดภาษีเป็น 0 ไปแล้วจำนวน 89.72% ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด ส่วนรายการที่เหลือเป็นสินค้าอ่อนไหว เช่น นมและผลิตภัณฑ์ เนื้อวัว เนื้อหมู หัวหอมและเมล็ด สิ่งพิมพ์ Fiberboard Particleboard จะลดภาษีเป็น 0ในปี 2563

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ระยะเวลาที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมภายในประเทศในการปรับตัว ไทยและนิวซีแลนด์ได้ตกลงให้มีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguards) สำหรับสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าอ่อนไหวเพื่อให้ภาคการผลิตภายในประเทศมีเวลาปรับตัว กล่าวคือ หากมีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเกินปริมาณที่กำหนด (Trigger Volume) ประเทศผู้นำเข้าสามารถกลับไปขึ้นภาษีที่อัตราเดิมก่อนเริ่มลดหรืออัตรา MFN ในขณะนั้น โดยใช้อัตราใดอัตราหนึ่งที่ต่ำกว่า สำหรับไทยได้มีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษสำหรับสินค้า 41 รายการได้แก่ เนื้อวัว เนื้อหมู เครื่องในสัตว์ นมและครีม หางนม เนย ไขมันนม เนยแข็ง บัตเตอร์มิลค์ น้ำผึ้งธรรมชาติ ส้มแมนดาริน องุ่นสด และมันฝรั่งแปรรูป และไทยสามารถใช้มาตรการนี้ได้จนถึงปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563 สำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอื่นๆ หากมีการนำเข้าเพิ่มมากขึ้นอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการลดภาษีจนทำให้ อุตสาหกรรมภายในเสียหายก็สามารถใช้มาตรการปกป้อง (Safeguards) ได้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้อุตสาหกรรมภายในมีเวลาปรับตัว

ทั้งนี้ นิวซีแลนด์ไม่มีสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการปกป้องพิเศษ

กฎแหล่งกำเนิดสินค้า

ในการที่ผู้ส่งออกทั้งสองประเทศจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรภายใต้ ความ ตกลงนี้ สินค้าจะต้องมีคุณสมบัติของกฎแหล่งกำเนิดสินค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ ในแต่ละรายการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ 1) สินค้าที่ผ่านการผลิตในประเทศโดยใช้วัตถุดิบภายในทั้งหมด (Wholly Obtained) และ 2) สินค้าที่มีการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation) โดยการเปลี่ยนพิกัด (Change of Tariff Classification) เพราะการแปรรูป และการใช้วัตถุดิบภายในไทย/นิวซีแลนด์เป็นสัดส่วนสำคัญในการผลิต (Regional Value Content) ซึ่งส่วนใหญ่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 40 และ 45 ของราคาสินค้า

การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน

ทั้งสองฝ่ายมีข้อผูกพันที่จะเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการภายใน 3 ปี หลังความตกลงฯ มีผลใช้บังคับ โดยในระหว่างที่ยังไม่มีการเจรจา ทั้งสองฝ่ายจะอำนวยความสะดวกให้คนไทยและนิวซีแลนด์เดินทางไปทำงานและติดต่อ ธุรกิจในอีกประเทศหนึ่งได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยนิวซีแลนด์จะอนุญาตให้พ่อครัวไทยที่ได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรง งานเข้าไปทำงานได้คราวละ 3 ปี และต่ออายุได้อีก 1 ปี โดยมีสัญญาจ้างงาน ส่วนไทยจะอนุญาตให้นักธุรกิจนิวซีแลนด์ที่เข้ามาประชุมและติดต่องานในไทย สามารถยื่นขอ Multiple Entry Visa ณ สถานทูตไทยในต่างประเทศได้ และให้นักธุรกิจเข้ามาประชุมและติดต่องานในไทยได้ไม่เกิน 90 วัน รวมทั้งให้นักลงทุนนิวซีแลนด์ใช้บริการศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานได้ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์รวมเกินกว่า 30 ล้านบาท (Side Letter: Temporary Entry for New Zealand Business People in Thailand) /(Side Letter: Temporary Entry for Thai chefs in New Zealand)

ส่วนในเรื่องการลงทุน นิวซีแลนด์จะให้คนไทยเข้าไปลงทุนในธุรกิจทุกประเภทได้ 100% ยกเว้นประมง และหากเป็นการลงทุนที่มีขนาดเกิน 50 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการการลงทุนต่างชาติก่อน โดยในอนาคตนิวซีแลนด์จะพิจารณาขยายเพดานการลงทุนที่ต้องขออนุญาตจาก 50 ล้านเหรียญฯ เป็น 100 ล้านเหรียญฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยมากขึ้น ส่วนไทยจะเปิดเสรีการลงทุนทางตรงให้คนนิวซีแลนด์ลงทุนได้ 100% ในธุรกิจผลิตสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะธุรกิจที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลง ทุน โดยต้องนำเงินมาลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท อาทิ ธุรกิจผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ซอฟแวร์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์กระดาษ การแปรรูปอาหารที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะให้การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างกันโดยมีสาระสำคัญ ทำนองเดียวกับความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) (New Zealand's Schedule on Investment) //(Thailand's Schedule on Investment)

ความร่วมมือด้านต่างๆเกี่ยวกับการค้า

ไทย และนิวซีแลนด์จะร่วมมือกันพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าและสนับสนุนให้การค้าระหว่างสอง ประเทศมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เช่น พิธีการด้านศุลกากร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าระหว่างกัน การจัดอบรมและสัมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทั้งสองประเทศ

พร้อมกันนี้ ไทยและนิวซีแลนด์จะจัดตั้งคณะกรรมการด้านมาตรการสุขอนามัยขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหามาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว์ที่เข้มงวดของนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการส่งออกสินค้าผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ของไทย ทั้งนี้ สินค้าเบื้องต้น (Priority Products) ที่ไทยได้ระบุไว้เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 2 ปี ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ขิงสด และทุเรียน (Side Letter: Product Priorities for SPS Market Access)

ความคืบหน้าล่าสุด

พันธกรณีที่จะต้องเจรจาต่อ

- ความตกลง TNZCEP กำหนดว่าภายใน ๓ ปี หลังจากความตกลงมีผลบังคับใช้ จะต้องมีการเจรจาเพิ่มเติม/ทบทวนในประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) การค้าบริการ ๒) การจัดซื้อโดยรัฐ และ ๓) การทบทวนมาตรการปกป้องพิเศษ

- การดำเนินการ: เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ไทยได้มีการจัดตั้งคณะเจรจาภายใต้กรอบ TNZCEP โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะ และเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ รัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจา TNZCEP

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม TNZCEP ครั้งที่ ๔

- เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP Joint Commission Meeting) ครั้งที่ ๔ ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ โดยไทยและนิวซีแลนด์ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงความตกลง เช่น ขั้นตอนทางศุลกากร สถิติการใช้สิทธิประโยชน์ และข้อมูลด้านการค้าบริการ เป็นต้น

การประชุมเรื่องมาตรการปกป้องพิเศษ

- ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือกับฝ่ายนิวซีแลนด์ ในประเด็นการทบทวนสินค้าเกษตรที่มีมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard: SSG) ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๖ รายการ ได้แก่ เนื้อโค เครื่องในโค เนย ไขมันเนย เนยแข็งสด เนยแข็งฝอย/ผง เนยแข็งผ่านกรรมวิธี เนยแข็งอื่นๆ มันฝรั่งปรุงแต่งแช่แข็ง มันฝรั่งปรุงแต่งไม่ได้แช่เย็นแช่แข็ง เนื้อโคใส่เกลือ/แห้ง/รมควัน ผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ น้ำผึ้ง ใส้/กระเพาะ ส้มแมนดาริน และองุ่นสด ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาและยังไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้

นายกรัฐมนตรีไทยเยือนนิวซีแลนด์

- นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ ได้มีคำแถลงร่วมกัน มีสาระสำคัญเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมเชิงนโยบายที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกระดับและในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐฏิจ การค้าและการลงทุน ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นร่วมกันที่จะกำหนดเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้ารวมในระยะ ๕ ปี และยืนยันเจตนารมณ์ให้การทบทวนมาตรการปกป้องพิเศษสำหรับสินค้าเกษตร (Special Agricultural Safeguards Measures: SSG) ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๖

Thailand - New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP

- Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement (TNZCEP)

- Tariff Schedule-Thailand (Cover Sheet)

- Tariff Schedule- Thailand

- Tariff Schedule- New Zealand (Cover Sheet)

- Tariff Schedule- New Zealand

- Tariff Quotas- Thailand (Cover Sheet)

- Tariff Quotas Schedule- Thailand

- Rules of Origin

- Special Safeguards- Thailand

- Investment Schedule- Thailand

- Investment Schedule- New Zealand

- Side Letter: Product Priorities for SPS Market Access

- Side Letter: Temporary Entry for New Zealand Business People in Thailand

- Side Letter: Temporary Employment for Thai Chefs in New Zealand

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- Fact Book

- ความตกลง

- โอกาสการเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (คู่มือการใช้ประโยชน์ฯ)

- ข้อมูลพื้นฐานประเทศนิวซีแลนด์

- ข้อมูลการค้าไทย-นิวซีแลนด์

- เอกสารการสัมมนาเวทีสาธารณะ เรื่อง กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้ากับการเจรจาต่อเนื่องภายใต้ FTA ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ และไทย-ญี่ปุ่น20 ก.ย. 2554

เอกสารล่าสุด (November 2011)

The New Zealand - Thailand - Closer Economic Partnership Agreement (Joint Review 1 January 2005-31 December 2010)

Joint Ministerial Statement on the General Review at Ministerial Level of Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement

แถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ ระดับรัฐมนตรี (General Review at Ministerial Level of Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement)

แถลงข่าวการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ ระดับรัฐมนตรี (General Review at Ministerial Level of Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement)

เอกสารต่างๆ

ประกาศกรม

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณน้ำนมดิบและนมพร้อมดื่มที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ สำหรับภาษีในโควตา ปี 2556 พ.ศ.2556

21 มกราคม 2556

ระเบียบกระทรวง

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ สำหรับภาษีในโควตา สินค้าน้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม ปี 2556 พ.ศ.2556

21 มกราคม 2556

ประกาศกรม

ประกาศกรมการค้าต่างประกาศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ สำหรับภาษีในโควตา ปี 2556 พ.ศ.2555

20 ธันวาคม 2555

ประกาศกรม

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณน้ำนมดิบและนมพร้อมดื่มที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ สำหรับภาษีในโควตา ปี 2555 พ.ศ. 2555

13 มีนาคม 2555

ระเบียบกระทรวง

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ สำหรับภาษีในโควตา สินค้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ปี 2555 ถึงปี 2557 พ.ศ. 2555

5 มีนาคม 2555

ระเบียบกระทรวง

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ สำหรับภาษีในโควตา สินค้าน้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม ปี 2555 พ.ศ. 2554

6 มกราคม 2555

ระเบียบกระทรวง

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดแบบหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทยนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

21 มีนาคม 2554

ระเบียบกระทรวง

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับสินค้าที่มีการกำหนดปริมาณการนำเข้า(นอกโควตา) ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย นิวซีแลนด์ (สินค้าเกษตร 5 รายการ ) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

21 มีนาคม 2554

ระเบียบกระทรวง

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับสินค้าที่มีการกำหนดปริมาณการนำเข้า(ในโควตา) ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย นิวซีแลนด์ สำหรับปี 2550 (สินค้าเกษตร 4 รายการ ) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

21 มีนาคม 2554

ประกาศกระทรวง

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทยนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2548

21 มีนาคม 2554

ความคืบหน้าล่าสุด

พันธกรณีที่จะต้องเจรจาต่อ

- ความตกลง TNZCEP กำหนดว่าภายใน ๓ ปี หลังจากความตกลงมีผลบังคับใช้ จะต้องมีการเจรจาเพิ่มเติม/ทบทวนในประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) การค้าบริการ ๒) การจัดซื้อโดยรัฐ และ ๓) การทบทวนมาตรการปกป้องพิเศษ

- การดำเนินการ: เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ไทยได้มีการจัดตั้งคณะเจรจาภายใต้กรอบ TNZCEP โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะ และเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ รัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจา TNZCEP

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม TNZCEP ครั้งที่ ๔

- เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP Joint Commission Meeting) ครั้งที่ ๔ ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ โดยไทยและนิวซีแลนด์ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงความตกลง เช่น ขั้นตอนทางศุลกากร สถิติการใช้สิทธิประโยชน์ และข้อมูลด้านการค้าบริการ เป็นต้น

การประชุมเรื่องมาตรการปกป้องพิเศษ

- ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือกับฝ่ายนิวซีแลนด์ ในประเด็นการทบทวนสินค้าเกษตรที่มีมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard: SSG) ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๖ รายการ ได้แก่ เนื้อโค เครื่องในโค เนย ไขมันเนย เนยแข็งสด เนยแข็งฝอย/ผง เนยแข็งผ่านกรรมวิธี เนยแข็งอื่นๆ มันฝรั่งปรุงแต่งแช่แข็ง มันฝรั่งปรุงแต่งไม่ได้แช่เย็นแช่แข็ง เนื้อโคใส่เกลือ/แห้ง/รมควัน ผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ น้ำผึ้ง ใส้/กระเพาะ ส้มแมนดาริน และองุ่นสด ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาและยังไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้

นายกรัฐมนตรีไทยเยือนนิวซีแลนด์

- นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ ได้มีคำแถลงร่วมกัน มีสาระสำคัญเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมเชิงนโยบายที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกระดับและในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐฏิจ การค้าและการลงทุน ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นร่วมกันที่จะกำหนดเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้ารวมในระยะ ๕ ปี และยืนยันเจตนารมณ์ให้การทบทวนมาตรการปกป้องพิเศษสำหรับสินค้าเกษตร (Special Agricultural Safeguards Measures: SSG) ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๖


Written By:  admin
Date Posted:  1/2/2561
Number of Views:  2753

Return