Search
Main Menu
 รายละเอียด
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย(ระยะที่ 5)

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม

 

ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย

(ระยะที่ 5)

 

เสนอ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

 

โดย

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 

ตุลาคม 2557

 

รายละเอียด


Written By:  admin
Date Posted:  23/1/2558
Number of Views:  3700

Return