Search
Main Menu
 รายละเอียด
รายงานการวิจัยโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for trade and Development)

รายงานการวิจัยเรื่อง การค้าระหว่างประเทศทางบก ด้านตะวันออก โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for trade and Development)

รายงานการวิจัยเรื่อง โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนมาร์ โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for trade and Development)

รายงานการวิจัยเรื่อง การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for trade and Development)

รายงานการวิจัยเรื่อง การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for trade and Development)

รายงานการวิจัยเรื่อง โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน หลวงพระบาง โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for trade and Development)

รายงานการวิจัยเรื่อง เปิดโอกาสสู่อาเซียน ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for trade and Development)

รายงานการวิจัยเรื่อง โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for trade and Development)

รายงานการวิจัยเรื่อง โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for trade and Development)

รายงานการวิจัยเรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for trade and Development)

รายงานการวิจัยเรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for trade and Development)


Written By:  admin
Date Posted:  8/5/2557
Number of Views:  5503

Return