Search
Main Menu
 รายละเอียด
รายงานการศึกษา สนับสนุนโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

- รายงานฉบับสมบูรณ์รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ที่ไม่สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า (ภายใต้กรอบโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า)

 

- รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าลิ้นจี่ ระยะที่ 2 เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (ภายใต้กรอบโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า)

 

 


Written By:  admin
Date Posted:  25/4/2556
Number of Views:  4598

Return