Search
Main Menu
 รายละเอียด
Study on ASEAN-EU FTA Impact on Thailand and Thailand's strategy (Executive Summary)

List of Executive Summary

 

1.บทสรุปผู้บริหาร การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีของสหภาพยุโรป

Executive Summary on Comparative Analysis of EU FTAs

 

2.บทสรุปผู้บริหาร ผลกระทบและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป

Executive Summary on Economic Costs and Benefits to Thailand of an ASEAN-EU FTA

 

3.บทสรุปผู้บริหาร นโยบายและกฎระเบียบทางการค้าของสหภาพยุโรป

Executive Summary on EU Trade Policies

 

4.บทสรุปผู้บริหาร นโยบายและกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนของสหภาพยุโรป

Executive Summary on EU Trade and Investment Policies

 

5.บทสรุปผู้บริหาร แง่มุมต่อความตกลงการค้าเสรี ASEAN-EU: ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์

Executive Summary on Prospective ASEAN-EU Free Trade Agreement: Strategic Considerations and Recommendations

 

By

 

Hunton & Williams

And Capital Trade Incorporated

 

15 February 2008


Written By:  admin
Date Posted:  15/3/2556
Number of Views:  7936

Return