Search
Main Menu
 รายละเอียด
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น

         โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับญี่ปุ่นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาข้อเด่น/ข้อด้อย ของผลกระทบความตกลงฯที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศไทย และกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบดัวกล่าวที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบลงนามความตกลงฯดังกล่าว.........รายละเอียด


Written By:  admin
Date Posted:  11/6/2552
Number of Views:  8252

Return