Search
Main Menu
 รายละเอียด
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศเกาหลี

         โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับเกาหลีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาข้อเด่น/ข้อด้อย ของผลกระทบความตกลงฯที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศไทย และกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบดัวกล่าวที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบลงนามความตกลงฯดังกล่าว.........รายละเอียด

Written By:  admin
Date Posted:  11/6/2552
Number of Views:  8750

Return