Search
Main Menu
 รายละเอียด
การเปิดตลาดสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้กรอบ FTA

 

การเปิดตลาดสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้กรอบ FTA ของไทยกับคู่เจรจามีทั้งที่มีผลบังคับใช้แล้ว  และที่ได้ข้อสรุปในการเจรจาแล้วแต่ยังไม่ได้มีการลงนามของผู้นำประเทศคู่เจรจา  ในปัจจุบันมี 5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  จีน  อินเดีย และญี่ปุ่น(ยังไม่ได้มีการลงนาม)  โดยได้มีการเจรจาลดภาษีนำเข้าสินค้าเครื่องนุ่งห่ม(เสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องนุ่งห่มอื่นๆ)  กับทุกประเทศ  ยกเว้นในกรอบ FTA ไทย-อินเดีย ซึ่งยังมิได้มีการเปิดตลาดสินค้าเครื่องนุ่งห่มใน 82 รายการที่ได้ลดภาษีไปแล้ว   สำหรับการลดภาษีเครื่องนุ่งห่มในกรอบอื่นๆ เป็นการลดแบบ normal track  คือการทยอยลดภาษีลง สรุปได้ดังนี้

1.       เสื้อผ้าสำเร็จรูป

1.1      เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากฝ้าย 

-  ไทยลดภาษีให้คู่เจรจา   สำหรับออสเตรเลีย  ฝ่ายไทยจะทยอยลดภาษีให้เป็น 0 ในปี 2009 และ 2015  นิวซีแลนด์ ลดให้เป็น 0  ในปี 2015    จีน ลดให้เป็น 0 ในปี 2010 และ 2012 

-  คู่เจรจาลดภาษีให้ไทย  โดยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะทยอยลดภาษีให้ไทย และเป็น 0 ในปี 2015   ยกเว้น เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษและเด็กชายทำด้วยฝ้าย (พิกัด 6211.32.10) ซึ่งออสเตรเลียมีอัตราภาษีเป็น 0 อยู่แล้ว  จีน ลดให้เป็น 0 ในปี 2010  

1.2      เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากใยประดิษฐ์

-  ไทยลดภาษีให้คู่เจรจา   สำหรับออสเตรเลีย  ฝ่ายไทยจะทยอยลดให้เป็น 0 ในปี 2009 และ 2015  นิวซีแลนด์ ลดให้เป็น 0  ในปี 2015    จีน ลดให้เป็น 0 ในปี 2010 และ 2012 

-  คู่เจรจาลดภาษีให้ไทย  โดยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะทยอยลดภาษีเป็น 0 ในปี 2015    ยกเว้น เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษและเด็กชายทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ (พิกัด 6211.33.10) ซึ่งออสเตรเลียมีอัตราภาษีเป็น 0 อยู่แล้ว   จีน ลดให้เป็น 0 ในปี 2010  

1.3      เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากไหม

-  ไทยลดภาษีให้คู่เจรจา   สำหรับออสเตรเลีย  ฝ่ายไทยจะทยอยลดให้เป็น 0 ในปี 2009 และ 2015   นิวซีแลนด์ ลดให้เป็น 0 ในปี 2015   จีน ลดให้เป็น 0 ในปี 2010 และ 2012   

-  คู่เจรจาลดภาษีให้ไทย  โดยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะทยอยลดภาษีเป็น 0 ในปี 2015    ส่วนจีนลดให้เป็น 0 ในปี 2010  

1.4      เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากขนสัตว์

-  ไทยลดภาษีให้คู่เจรจา  สำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์   ฝ่ายไทยจะทยอยลดภาษีให้เป็น 0 ในปี 2015    จีน ลดให้เป็น 0 ในปี 2010 และ

-  คู่เจรจาลดภาษีให้ไทย  โดยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะทยอยลดภาษีเป็น 0 ในปี 2015   ยกเว้น เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษและเด็กชาย ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ (พิกัด 6211.31.10) ซึ่งออสเตรเลียมีอัตราภาษีเป็น 0 อยู่แล้ว   จีน ลดให้เป็น 0 ในปี 2010  

1.5      เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากวัตถุทออื่นๆ

-  ไทยลดภาษีให้คู่เจรจา   สำหรับออสเตรเลีย  ฝ่ายไทยทยอยลดภาษีให้เป็น 0 ในปี 2009  2010 และ 2015  นิวซีแลนด์ ลดให้เป็น 0 ในปี 2015  จีน ลดให้เป็น 0 ในปี 2010 และ 2012 

-  คู่เจรจาลดภาษีให้ไทย  โดยออสเตรเลีย จะทยอยลดภาษีเป็น 0 ในปี 2008  2010 และ 2015   ยกเว้น เสื้อผ้าทำด้วยผ้าถักฯ ที่อาบซึม เคลือบด้วยยางพลาสติกหรือของอื่นๆ (พิกัด 6113.00.12) ซึ่งออสเตรเลียมีอัตราภาษีเป็น 0 อยู่แล้ว   นิวซีแลนด์ ลดภาษีเป็น 0 ในปี 2015   จีนลดให้เป็น 0 ในปี 2010  

1.6      เสื้อผ้าเด็กอ่อน

-  ไทยลดภาษีให้คู่เจรจา   สำหรับออสเตรเลีย  ฝ่ายไทยจะทยอยลดภาษีให้เป็น 0 ในปี 2010 และ 2015  ยกเว้นเฉพาะเสื้อผ้าส่วนเพิ่มของเสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายเด็กเล็ก(พิกัด 6111 และ 6209) ลดเป็น 0 ทันที   นิวซีแลนด์ ลดให้เป็น 0 ในปี

2015  จีน ลดเป็น 0 ในปี 2010 และ 2012 

-  คู่เจรจาลดภาษีให้ไทย  โดยออสเตรเลีย จะทยอยลดภาษีเป็น 0 ในปี 2010 และ2015  ยกเว้น เฉพาะเสื้อผ้าส่วนเพิ่มของเสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายเด็กเล็ก(พิกัด 6111 และ 6209) ซึ่งออสเตรเลียมีอัตราภาษีเป็น 0 อยู่แล้ว    นิวซีแลนด์ จะลดภาษี เป็น 0 ในปี 2015   ยกเว้น ผ้าอ้อม ชนิดที่เป็นผ้าถัก(พิกัด 6111) และชนิดผ้าทอ(พิกัด6209) ซึ่งนิวซีแลนด์มีอัตราภาษีเป็น 0 อยู่แล้ว  จีนลดให้เป็น 0 ในปี 2010  

2.       เครื่องยกทรง รัดทรง และส่วนประกอบ

     -  ไทยลดภาษีให้คู่เจรจา   สำหรับออสเตรเลีย  ฝ่ายไทยจะทยอยลดภาษีให้เป็น 0 ในปี 2010 และ 2015    นิวซีแลนด์  ลดให้เป็น 0 ในปี 2015   จีน  ลดให้เป็น 0 ในปี 2010 และ 2012 

     -  คู่เจรจาลดภาษีให้ไทย  โดยออสเตรเลีย จะทยอยลดภาษีเป็น 0 ในปี 2010 และ 2015  นิวซีแลนด์ ลดภาษีเป็น 0 ในปี 2015   ยกเว้น ส่วนประกอบที่ทำขึ้นเสริมตรงไหล่ (พิกัด 6212.90.11) นิวซีแลนด์มีอัตราภาษีเป็น 0 อยู่แล้ว  จีนลดให้เป็น 0 ในปี 2010  

3.       ถุงเท้าและถุงน่อง

     -  ไทยลดภาษีให้คู่เจรจา   สำหรับออสเตรเลีย   ฝ่ายไทยจะทยอยลดภาษีให้เป็น 0 ในปี 2010 และ 2015   นิวซีแลนด์ ลดให้เป็น 0 ในปี 2015  จีน ลดให้เป็น 0 ในปี 2010 

     -  คู่เจรจาลดภาษีให้ไทย   โดยออสเตรเลีย ลดเป็น 0 ในปี 2010 และ 2015  นิวซีแลนด์ ลดภาษีเป็น 0 ในปี 2015   ยกเว้น ถุงเท้าผู้หญิงที่เป็นอีลาสติก (พิกัด 6115.20.01)    ซึ่งนิวซีแลนด์มีอัตราภาษีเป็น 0 อยู่แล้ว  จีนลดให้เป็น 0 ในปี 2010  

4.       ถุงมือผ้า

     -  ไทยลดภาษีให้คู่เจรจา   สำหรับออสเตรเลีย  ฝ่ายไทยจะลดภาษีให้เป็น 0 ทันทีเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช้   นิวซีแลนด์  จะทยอยลดให้เป็น 0 ในปี 2015   จีน ลดให้เป็น 0 ในปี 2010 และ 2012  

     -  คู่เจรจาลดภาษีให้ไทย  โดยออสเตรเลียมีอัตราภาษีเป็น 0 อยู่แล้ว   ส่วนนิวซี-แลนด์จะทอยลดภาษีให้เป็น 0 ในปี 2015   จีนลดให้เป็น 0 ในปี 2010  

ข้อวิเคราะห์

                สินค้าเครื่องนุ่งห่ม ที่มีการเปิดตลาดภายใต้กรอบ FTA ไปแล้วนั้น  โดยภาพรวมแล้วคู่เจรจาได้มีการเปิดตลาดในลักษณะต่างตอบแทน และสุดท้ายมีอัตราภาษีเป็นศูนย์  แม้ว่าการลดภาษีจะต้องใช้เวลาหลายปี  แต่โดยที่ประเทศคู่เจรจา FTA กับไทยส่วนใหญ่อัตราภาษีของสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องนุ่งห่ม มีอัตราค่อนข้างสูง  กล่าวคือ ออสเตรเลีย ร้อยละ 25  นิวซีแลนด์ ร้อยละ 19   และจีน ร้อยละ 16-25   จึงเป็นประโยชน์กับไทยที่ช่วยให้มีต้นทุนต่ำลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันที่ยังไม่ได้มีการทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับคู่เจรจา FTA ของไทยดังกล่าว 

                อย่างไรก็ตาม การทำความตกลงเขตการค้าเสรีในปัจจุบันได้ขยายจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ประเทศต่าง ๆ มีการจับคู่เจรจา    เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน  ประกอบกับประเทศคู่แข่งขันของไทย เช่น จีน และอินเดีย  มีต้นทุนค่าแรงงานต่ำ และได้มีการปรับ/พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  จึงอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขันของไทยในระยะต่อไป  ดังนั้น ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนี้จึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการการผลิตและการตลาดต่างประเทศ  ตลอดจนการพยายามลดต้นทุน เพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตสินค้าที่มีรูปแบบมีความแตกต่าง/หลากหลาย มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล  รวมทั้งควรมีการกำหนดมาตรฐานของสินค้าที่บังคับด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่สวมใส่  ทั้งที่ผลิตในประเทศและที่นำเข้า  เพื่อป้องกันสินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มที่ราคาถูกและด้อยคุณภาพ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เช่น สารเคมีตกค้าง ที่เป็นอันตรายกับผิวหนังเมื่อผู้บริโภคสวมใส่   อาจแพ้สารเคมีและรุนแรงในระดับที่เป็นมะเร็งได้  โดยเฉพาะเสื้อผ้าเด็กและชุดชั้นในสตรีต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

สรุปการเปิดตลาดสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้กรอบ FTA

 

                1.  การเปิดตลาดภายใต้กรอบเจรจา FTA ของไทยกับคู่เจรจา   ซึ่งมีทั้งที่มีผลบังคับใช้แล้ว  และที่เจรจาเสร็จแล้ว รวม 5 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  จีน  อินเดีย และ ญี่ปุ่น  โดยได้มีการเจรจาลดภาษีสินค้าเครื่องนุ่งห่มกับทุกประเทศ   ยกเว้น ในกรอบ FTA ไทย-อินเดีย ที่สินค้าเครื่องนุ่งห่มยังไม่ได้รวมอยู่ในการเปิดตลาด 82 รายการที่เร่งลดภาษีไปแล้ว

                2.  สินค้าเครื่องนุ่งห่มประกอบด้วย  เสื้อผ้าสำเร็จรูป   เครื่องยกทรง รัดทรง และส่วน ประกอบ  ถุงเท้าและถุงน่อง  และถุงมือผ้า  โดยการเปิดตลาดจะเป็นการทยอยลดภาษีและอัตราภาษีสุดท้ายของการทยอยลดภาษีจะเป็นศูนย์  รวมทั้งระยะเวลาในการลดภาษีจะเท่ากันหรือใกล้ เคียงกันทั้งของฝ่ายไทยและประเทศคู่เจรจา

                3.  ไทยจะทยอยลดภาษีให้คู่เจรจาเป็น 0 ในปี 2009-2015  เช่นเดียวกับที่ประเทศคู่เจรจาทยอยลดภาษีให้ไทย และเป็น 0 ในปี 2008-2015 

                4.  ข้อวิเคราะห์   สินค้าเครื่องนุ่งห่ม ที่มีการเปิดตลาดภายใต้กรอบ FTA ไปแล้วนั้น  โดยภาพรวมแล้ว คู่เจรจาได้มีการเปิดตลาดในลักษณะต่างตอบแทน   และสุดท้ายมีอัตราภาษีเป็นศูนย์  แม้ว่าการลดภาษีจะต้องใช้เวลาหลายปี     แต่โดยที่ประเทศคู่เจรจา FTA กับไทยส่วนใหญ่อัตราภาษีของสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องนุ่งห่ม มีอัตราค่อนข้างสูง   กล่าวคือ ออสเตรเลีย ร้อยละ 25  นิวซีแลนด์ ร้อยละ 19   และจีน ร้อยละ 16-25   จึงเป็นประโยชน์กับไทยที่ช่วยให้มีต้นทุนต่ำลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันที่ยังไม่ได้มีการทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับคู่เจรจา FTA ของไทยดังกล่าว 

                อย่างไรก็ตาม การทำความตกลงเขตการค้าเสรีในปัจจุบันได้ขยายจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ประเทศต่าง ๆ มีการจับคู่เจรจา     เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน  ประกอบกับประเทศคู่แข่งขันของไทย  เช่น  จีน  และอินเดีย  มีต้นทุนค่าแรงงานต่ำ และได้มีการปรับ/พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง    จึงอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขันของไทยในระยะต่อไป  ดังนั้น ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนี้จึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการการผลิตและการตลาดต่างประเทศ  ตลอดจนการพยายามลดต้นทุน เพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตสินค้าที่มีรูปแบบมีความแตกต่าง/หลากหลาย มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล    รวมทั้งควรมีการกำหนดมาตรฐานของสินค้าที่บังคับด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่สวมใส่     ทั้งที่ผลิตในประเทศและที่นำเข้า  เพื่อป้องกันสินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มที่ราคาถูกและด้อยคุณภาพ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เช่น สารเคมีตกค้าง ที่เป็นอันตรายกับผิวหนังเมื่อผู้บริโภคสวมใส่   อาจแพ้สารเคมีและรุนแรงในระดับที่เป็นมะเร็งได้  โดยเฉพาะเสื้อผ้าเด็กและชุดชั้นในสตรีต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

 

  

* ตารางการลดภาษีเครื่องนุ่งหม่ตามกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆ ของไทย

 

 

-------------------------------------------

 

 

กลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าอุตสาหกรรม 2

สำนักวิเคราะห์สินค้าอุตสาหกรรม

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สิงหาคม 2549


Written By:  admin
Date Posted:  1/11/2549
Number of Views:  10441

Return