Search
Main Menu
 รายละเอียด
การเปิดตลาด และการใช้ประโยชน์ (AANZFTA)

การค้าสินค้า

            บทการค้าสินค้าของความตกลง AANZFTA นอกจากจะครอบคลุมเรื่องการลด และ/หรือ การยกเลิกอากรศุลกากรแล้ว ยังครอบคลุมเรื่องการยกเลิกการอุดหนุนส่งออกสินค้าเกษตร การประติบัติเยี่ยงคนชาติในการเก็บภาษีอากรและระเบียบข้อบังคับภายใน ค่าธรรมเนียมและค่าภาระที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและการส่งออก การเผยแพร่และการบริหารจัดการระเบียบข้อบังคับทางการค้า มาตรการจำกัดปริมาณและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร และการอนุญาตการนำเข้า อีกด้วย โดยมีการอ้างถึงความตกลงที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก เช่น ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ค.ศ. 1994 (General Agreement on Tariffs and Trade : GATT 1994) และความตกลงว่าด้วยกระบวนการอนุญาตการนำเข้า (Agreement on Import Licensing Procedures) เป็นต้น

            บทการค้าสินค้าของความตกลง AANZFTA ยังเปิดโอกาสให้ประเทศภาคีเร่ง และ/หรือ ปรับปรุงข้อผูกพันภาษีศุลกากร ตลอดจนให้ประเทศภาคีแก้ไขข้อผูกพันภาษีศุลกากรได้หากประเทศภาคีอื่นตกลง  นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ประเทศภาคีแต่ละประเทศมีจุดติดต่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทการค้าสินค้า และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการค้าสินค้าขึ้น เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทการค้าสินค้า บทกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า บทมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช บทมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง และบทมาตรการปกป้อง

            สำหรับ การลด และ/หรือ การยกเลิกภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง AANZFTA นั้น ประเทศภาคีแต่ละประเทศจะต้องลด และ/หรือ ยกเลิกภาษีศุลกากรตามตารางข้อผูกพันภาษีศุลกากรของตนที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวกของความตกลง โดยให้แก่ประเทศภาคีอื่นทั้ง 11 ประเทศ

สัดส่วนของจำนวนรายการสินค้าที่มีการลดภาษีเป็นศูนย์

ออสเตรเลีย

1 ม.ค. 53 = 95.96%

1 ม.ค. 63 = 100%

นิวซีแลนด์

1 ม.ค. 55 = 90.13%

1 ม.ค. 63 = 100%

ไทย

1 ม.ค. 58 = 89.77%

1 ม.ค. 63 = 98.80%

(ยกเว้นไม้ตัดดอก 5 รายการ และสินค้าที่มีโควตาภาษีทั้งหมด)

การค้าบริการ

            บทการค้าบริการของความตกลง AANZFTA มีพื้นฐานมาจากความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services : GATS) ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก โดยหลาย ๆ ข้อบท เช่น การประติบัติเยี่ยงคนชาติ การเข้าสู่ตลาด และการแก้ไขตารางข้อผูกพัน มีสาระสำคัญ รวมถึง แนวทางการผูกพันเหมือน GATS กล่าวคือ ประเทศภาคีแต่ละประเทศสามารถเลือกกิจกรรมการค้าบริการที่ต้องการจะผูกพันได้ตามความพร้อมของตน โดยการจัดทำเป็นตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of Specific Commitments) ซึ่งระบุเงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาด เช่น การจำกัดจำนวนผู้ให้บริการ การจำกัดจำนวนบุคคลธรรมดาที่อาจจ้างได้ และการจำกัดการมีส่วนร่วมของทุนต่างชาติ ตลอดจนข้อจำกัดในการให้การประติบัติเยี่ยงคนชาติ

            บทการค้าบริการของความตกลง AANZFTA ได้กำหนดให้มีการทบทวนข้อผูกพันเฉพาะด้านการค้าบริการ เพื่อปรับปรุงข้อผูกพันดังกล่าวให้มีการเปิดเสรีแบบก้าวหน้าเป็นลำดับ โดยเจรจาเป็นรอบ ๆ ไป และให้มีการเจรจาครั้งแรกไม่ช้ากว่า 3 ปีนับจากวันที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ หลังจากนั้น ให้มีการเจรจาเป็นระยะๆ ตามแต่คณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลง AANZFTA จะกำหนด

            นอกจากนี้ บทการค้าบริการของความตกลง AANZFTA ยังประกอบด้วยภาคผนวกจำนวนสองเรื่อง ได้แก่ ภาคผนวกว่าด้วยบริการการเงินและภาคผนวกว่าด้วยการโทรคมนาคม

ข้อผูกพันบริการของไทย  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์

ข้อผูกพันด้านโทรคมนาคมของไทย

การเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดา

            บทการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของความตกลง AANZFTA มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศภาคี เพื่อให้มีระเบียบพิธีการเข้าเมืองสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส และเพื่อปกป้องบูรณภาพของเขตแดนและคุ้มครองแรงงานภายในประเทศและการจ้างงานถาวรในอาณาเขตของประเทศภาคี โดยประเทศภาคีมีการจัดทำตารางข้อผูกพันเฉพาะว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ซึ่งระบุเงื่อนไข และข้อจำกัดของข้อผูกพันดังกล่าวสำหรับบุคคลธรรมดาแต่ละประเภท เช่น นักธุรกิจ ผู้ที่โอนย้ายภายในกิจการ และผู้ให้บริการตามสัญญา เป็นต้น

            ทั้งนี้ ประเทศภาคียังคงสามารถใช้มาตรการเพื่อควบคุมการเข้าเมืองและการพำนักอยู่เป็นการชั่วคราวของบุคคลธรรมดาของประเทศภาคีอื่นได้ หากมาตรการนั้นไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ที่ประเทศภาคีอื่นควรได้รับภายใต้ความตกลงนี้

ข้อผูกพันการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของไทย  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์

การลงทุน

            บทการลงทุนของความตกลง AANZFTA ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ การเปิดเสรีการลงทุนและการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่ถือเป็นพันธกรณีทั่วไป เช่น ความโปร่งใส ระเบียบปฏิบัติพิเศษ และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น

            ในส่วนการเปิดเสรีการลงทุน ความตกลง AANZFTA ใช้แนวทางการเปิดเสรีแบบที่ระบุเฉพาะสาขาและมาตรการที่ไม่เปิดเสรี (Negative List Approach) ซึ่งประเทศภาคีแต่ละประเทศจะมีตารางข้อสงวนหนึ่งตารางที่ระบุสาขาและมาตรการที่จะสงวนสิทธิในการที่จะให้การปฏิบัติที่ดีกว่าต่อนักลงทุนของประเทศตน โดยตารางข้อสงวนดังกล่าวจะใช้กับประเทศภาคีอื่นๆ ที่เหลือทุกประเทศ ทั้งนี้ ทุกประเทศจะต้องจัดทำตารางข้อสงวนการเปิดเสรีการลงทุนของตนให้เสร็จภายใน 5 ปีนับจากวันที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ และในระหว่างนั้น ประเทศภาคีจะมีการเจรจาเกี่ยวกับแนวทางการขยายประโยชน์ให้แก่ประเทศภาคีอื่น หากมีประเทศภาคีใดไปตกลงให้ประโยชน์ที่ดีกว่าแก่ประเทศที่ไม่ใช่ภาคีด้วย

            ในส่วนการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ความตกลง AANZFTA มีพันธกรณีหลักคล้ายคลึงกับพันธกรณีที่มีอยู่ในความตกลงเพื่อการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนที่ไทยได้จัดทำกับนานาประเทศรวมกว่า 40 ฉบับ ตัวอย่างเช่น ประเทศภาคีจะไม่ตั้งเงื่อนไขในการเข้ามาประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติที่ขัดกับความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Investment Measures) ในกรอบองค์การการค้าโลก ประเทศภาคีจะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึงให้ความคุ้มครองและความมั่นคงต่อการลงทุนของประเทศภาคีอื่น ประเทศภาคีจะไม่เวนคืนทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติหรือออกมาตรการที่เทียบเท่ากับการเวนคืน เว้นแต่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในลักษณะที่ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยโดยไม่ล่าช้า เพียงพอ มีประสิทธิผล และเป็นไปตามกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศภาคียังให้สิทธิแก่นักลงทุนของประเทศภาคีอื่นในการฟ้องร้องรัฐบาลผู้รับการลงทุนหากมีการทำผิดพันธกรณีที่ตกลงกันไว้

สรุปสิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการและการลงทุน

มาตรการปกป้องพิเศษ

            บทมาตรการปกป้องของความตกลง AANZFTA กล่าวว่า หากสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดของประเทศภาคีอื่นถูกนำเข้ามาในประเทศภาคีใดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ในช่วงปรับตัว (Transitional Safeguard Period) อันเป็นผลจากการลดหรือการยกเลิกอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงนี้ และก่อให้เกิดหรือคุกคามให้เกิด (Threaten to Cause) ความเสียหายร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศซึ่งผลิตสินค้าที่เหมือนหรือที่แข่งขันกันโดยตรง ประเทศภาคีนั้นจะสามารถระงับการลดอากรศุลกากรสำหรับสินค้านั้น หรือเพิ่มอากรศุลกากรสำหรับสินค้านั้นได้โดยไม่เกินกว่าระดับที่กำหนด

            บทมาตรการปกป้องของความตกลง AANZFTA ได้กำหนดให้มีการไต่สวนก่อนที่ใช้มาตรการปกป้อง ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยการปกป้อง (Agreement on Safeguards) ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก และได้วางกฎกติกาในเรื่องการแจ้ง ขอบเขตและระยะเวลาของมาตรการปกป้องในช่วงปรับเปลี่ยน มาตรการปกป้องชั่วคราว และการชดเชย

            ทั้งนี้ ประเทศภาคียังคงสิทธิและพันธกรณีภายใต้ข้อ 19 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ค.ศ. 1994 ความตกลงว่าด้วยการปกป้อง และข้อ 5 ของความตกลงการเกษตร (Agreement on Agriculture) ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก โดยจะต้องไม่ใช้มาตรการปกป้องภายใต้กรอบ AANZFTA กับสินค้าที่ประเทศภาคีนั้นกำลังใช้มาตรการปกป้องภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกอยู่

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า

            บทกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของความตกลง AANZFTA กล่าวถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดในการได้ถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งจะทำให้สินค้านั้นสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากข้อผูกพันภาษีศุลกากรของประเทศภาคีภายใต้ความตกลง AANZFTA ซึ่ง สินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลง AANZFTA ได้แก่

            1) สินค้าที่ ผลิตทั้งหมด (Wholly Produced) หรือ ได้มาทั้งหมด (Wholly Obtained) ในประเทศภาคีนั้น เช่น พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่ปลูก เก็บเกี่ยว เก็บ หรือรวบรวมในประเทศภาคีนั้น สัตว์มีชีวิตที่เกิดและเลี้ยงให้เติบโตในประเทศภาคีนั้น แร่ธาตุและสารอื่นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่สกัดหรือได้มาจากผืนดิน น้ำ หรือพื้นทะเลของประเทศภาคีนั้น และสินค้าที่ผลิตหรือได้มาจากวัตถุดิบในประเทศภาคีนั้นทั้งหมด เป็นต้น

            2) สินค้าที่ มีสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค (Regional Value Content) ไม่ต่ำกว่า 40% ของราคาสินค้าตามเอฟโอบี (Free on Board : FOB) และมีกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายในประเทศภาคีนั้น ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาคสามารถใช้ได้ทั้งสูตรทางตรงและสูตรทางอ้อม

            3) สินค้าที่ วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต ผ่านการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 4 หลัก (Change in Tariff Heading : CTH) ในประเทศภาคีนั้น

            4) สินค้าที่ ผ่านตามกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules) หรือ

            5) สินค้าที่ ผลิตในประเทศภาคีนั้นจากวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดของหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประเทศภาคีเท่านั้น

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

            บทความร่วมมือทางเศรษฐกิจของความตกลง AANZFTA มีขอบเขตครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเรื่องที่ประเทศภาคีมีความสนใจร่วมกัน โดยจะดำเนินกิจกรรมความร่วมมือตามที่ระบุไว้ในแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ความร่วมมือในแต่ละเรื่องจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการค้าหรือการลงทุนและสนับสนุนการปฏิบัติตามความตกลง มีประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อยสองประเทศออสเตรเลีย และ/หรือ นิวซีแลนด์เข้าร่วม และไม่ซ้ำซ้อนกับกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม

            นอกจากนี้ บทความร่วมมือทางเศรษฐกิจของความตกลง AANZFTA ได้กำหนดให้ประเทศภาคีแต่ละประเทศมีศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ อาจมีการประเมินประสิทธิภาพของแผนงานดังกล่าว ตลอดจนปรับปรุงแผนงาน ตามแต่คณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลง AANZFTA จะเห็นชอบ

พิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงฯ

            เพิ่มเติมแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของตารางข้อผูกพันภาษีของแต่ละประเทศภายใต้ความตกลง AANZFTA ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามการปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรทุก 5 ปี ตามที่องค์การศุลกากรโลก (WCO) กำหนด

            แก้ไขข้อบทเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้า โดยให้ใช้บัญชีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าใหม่ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนกฎถิ่นกำเนิดสินค้าให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรครั้งล่าสุด  ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวจะบรรจุกฎถิ่นกำเนิดของทุกรายการสินค้า  นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ สามารถรับรองบัญชีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าใหม่ที่ปรับเปลี่ยนตามการปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรทุก 5 ปี หากไม่ลดทอนข้อผูกพันเดิม

            แก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  โดยปรับลดข้อมูลเท่าที่จำเป็นสำหรับระบุในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติทางการค้าในปัจจุบัน  นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ สามารถรับรองการปรับปรุงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในครั้งต่อ ๆ ไป


Written By:  admin
Date Posted:  16/9/2557
Number of Views:  6394

Return