Search
Main Menu
 รายละเอียด
เอกสารงานสัมมนาและนิทรรศการ"อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน"

เอกสารจากงานสัมมนาและนิทรรศการ"อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน"ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556

 

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง เปิดมุมมองรุกตลาดเมียนมาร์

             - เอกสาร1 / เอกสาร 2 / เอกสาร 3

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง แนะช่องความสำเร็จการค้า การลงทุนในกัมพูชา

             - เอกสาร1 / เอกสาร2 / เอกสาร3

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง อินโดนีเซีย : ตลาดที่ท้าทาย

             - เอกสาร1 / เอกสาร2

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง Unlocked ตากาล๊อค

             - เอกสาร

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง มาเลเซีย โอกาสทองการค้าไทย

             - เอกสาร

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง ตีโจทย์รุกตลาดเวียดนาม ไม่ยากอย่างที่คิด

             - เอกสาร1 / เอกสาร2 / เอกสาร3 / เอกสาร4

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง แนะมุมมองใหม่ตลาดลาว

             - เอกสาร1 / เอกสาร2

 

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง การเชื่อมโซ่อุปทานการค้ารองรับการพัฒนาโลจิสติกส์ในอาเซียน

             - เอกสาร1 / เอกสาร2 /เอกสาร3

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โอกาสและความท้าทาย

             - เอกสาร1 / เอกสาร2 / เอกสาร3

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง มุมมองการศึกษาไทย

             - เอกสาร1 / เอกสาร2

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมของไทยสู่ AEC

             - เอกสาร1 / เอกสาร2 / เอกสาร3

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง ความพร้อมวิชาชีพไทยสู่ AEC (แพทย์ พยาบาล นักบัญชี)

             - เอกสาร1 / เอกสาร2

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง อนาคตสินค้าเกษตรในตลาดล่วงหน้า เมื่อก้าวเข้าสู่ AEC

             - เอกสาร

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง การพัฒนาพลเมืองอาเซียนรองรับศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความหลากหลาย ทางพหุวัฒนธรรม

             - เอกสาร1 / เอกสาร2 / เอกสาร3

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง บันเทิงไทยสีสันใหม่ของอาเซียน

             - เอกสาร1 / เอกสาร2

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับการเปิดเสรี AEC

             - เอกสาร1 / เอกสาร2 / เอกสาร3

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง โอกาสการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

             - เอกสาร1 / เอกสาร2 / Media1 / Media2 / Media3 / Media4 / Media5

          - หัวข้อเสวนา เรื่อง ความพร้อมของประเทศไทยในธุรกิจสุขภาพรองรับ AEC

             - เอกสาร1 / เอกสาร2

 


Written By:  admin
Date Posted:  15/11/2556
Number of Views:  7288

Return