Search
Main Menu
 รายละเอียด
เอกสารประกอบการบรรยายโดยอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

การสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการพัฒนากฎหมายเศรษฐกิจของไทย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน :โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย

ก้าวสำคัญ : คนไทยสู่พลเมืองอาเซียน

ชีวิตหลังประชาคมอาเซียน 2015: แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์การค้าเสรี

มองภาพอนาคตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ก้าวสู่ AEC ปี 2015 วิกฤติหรือโอกาสธุรกิจไทย

แนวโน้มทิศทางด้านการค้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน :โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย

AEC กับธุรกิจค้าปลีก :โอกาสและความท้าทาย

DTN Partnership Builder

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดีหรือไม่ดีต่อธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร

การเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                 

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ประกอบการไทย  เตรียมตัวให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน

การค้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเป็น AEC ”

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนASEAN Economic Community (AEC) ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

AEC: The National Agenda

“Understanding AEC : Implication for Thai Business”

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

AEC 2015 and Its Change Impact

DTN’s Slogan


Written By:  admin
Date Posted:  17/5/2556
Number of Views:  4047

Return