Search
Main Menu
 รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)วันที่ 24 ต.ค.55

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (Regional Comprehensive Economic Partnership ‘RCEP’) โดยนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) โดย ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองเลขาธิการ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP ในมุมมองทางวิชาการ โดย ดร.วิศาล บุปผเวส ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

การจัดทาความตกลงภูมิภาคหุ้นส่วนเศรษฐกิจ Regional ComprehensiveEconomic Partnership (RCEP) โดยไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร  รองประธานคณะ AEC Prompt สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  รองประธานคณะกรรมการธุรกิจ เกษตรและอาหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ และรองเลขาธิการ สภาธุรกิจไทย-จีน และ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ไทย-อาเซียน-จีน


Written By:  admin
Date Posted:  29/10/2555
Number of Views:  5441

Return