Search
Main Menu
 รายละเอียด
FTA : ประโยชน์ที่มีมากกว่าด้านภาษี

 
FTA : ประโยชน์ที่มีมากกว่าด้านภาษี

รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

"ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) เป็นเรื่องของการลด และเลิกภาษีนำเข้าระหว่างประเทศที่มีข้อตกลงกัน" นี่เป็นความเข้าใจของคนส่วนใหญ่เมื่ออธิบายถึง ผลที่ได้รับจาก FTA ซึ่งความเข้าใจเช่นนั้นก็ไม่ผิด แต่เข้าใจไม่ครบถ้วนเพราะ FTA เองไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องของการลดภาษีระหว่างกันอย่างเดียว แต่เป็นข้อตกลงที่มุ่งจะลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
ถ้าจะมองว่าไทยเรา และ ประเทศที่จัดทำข้อตกลง FTA กับเราเขาได้อะไรบ้าง ผมจะลองสรุปให้เป็นข้อๆ นะครับ
ข้อแรกคือ ได้เพื่อน หรือ พันธมิตรทางการค้า เพราะข้อตกลง FTA จะนำไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ก็เหมือนกับการทำการค้าของพ่อค้าทั่วไปที่ใครมีเพื่อนมาก ในหลายหลายวงการ ย่อมได้เปรียบในการทำธุรกิจ ประเทศก็เช่นกัน จากการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่กว่าจะตกลงกันได้ ต้องมีการประชุมร่วมกันหลายรอบ ในหลายระดับตั้งแต่ผู้นำประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อธิบดี ข้าราชการ และ นักธุรกิจ ย่อมนำไปสู่สายสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศที่ดี ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่างๆก็จะตามมา
เห็นได้ว่า การทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีของไทยนั้นไม่ได้มีแผนจะจัดทำกับเฉพาะประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญอย่าง สหรัฐฯ ญี่ปุ่น หรือ จีนเท่านั้น แต่ยังมีทำข้อตกลง หรือ อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อทำข้อตกลงกับประเทศใหม่ๆ ที่ เราไม่ค่อยได้ค้าขายด้วยมากนัก อย่างเปรู หรือ หรือบาห์เรน ซึ่งประเทศเปรูเป็นประตูการค้าสำคัญสู่ตลาดอเมริกาใต้ ขณะที่บาห์เรนเป็นช่องทางเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง
ตลาดใหม่ๆเหล่านี้ในเชิงยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศในระยะยาวแล้ว เป็นตลาดที่ไทยเราน่าจะเข้าไปค้าขายด้วยมากขึ้น เพื่อนำมาทดแทนตลาดเดิมๆ ที่การแข่งขันรุนแรงขึ้นทุกวัน
ข้อที่สอง การพัฒนามาตรฐานสินค้าและมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพราะประเทศคู่เจรจานั้น จะกำหนดมาตรการความร่วมมือในการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันทุกๆด้าน ซึ่งมาตรฐานสินค้าเป็นประเด็นหนึ่งที่นิยมยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธการนำเข้า เมื่อคิดจะเปิดการค้าเสรีทางหน่วยงานภาครัฐของทั้ง 2 ฝ่าย ก็จะมีความร่วมมือด้านมาตรฐานสินค้าระหว่างกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอนวิธีการตรวจสอบมาตรฐานร่วมกัน ผู้ส่งออกเองก็จะได้ข้อมูลมากขึ้นในการนำมาปรับปรุงมาตรฐานของตัวเองให้ดีขึ้น และเมื่อเขตการค้าเสรีขยายวงกว้างออกไป สินค้าที่ผ่านมาตรฐานของประเทศ ก็สามารถส่งเข้าไปขายในประเทศอื่นๆได้ง่ายขึ้น
ในด้านมาตรฐานด้านสุขอนามัย ประเด็นนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สินค้าส่งออกของไทยมีปัญหากับหลายๆประเทศจากการถูกตีกลับ ในกรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรีทางไทยเองก็มีการกำหนดกรอบความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อหาแนวทางแก้ไข เช่น กับทางรัฐบาลจีนมีข้อตกลงในการที่จะแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขอนามัยระหว่างกัน เพื่อให้การตรวจสอบทำที่ต้นทางเพียงครั้งเดียวจากเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ชาติ ทำให้ปัญหาสินค้าโดนปฏิเสธปลายทางจากมาตรฐานสุขอนามัยน่าจะลดน้อยลง
ข้อที่สาม ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ในระยะยาวจะขยายขอบเขตไปสู่การบริการและการลงทุนระหว่างประเทศ เมื่อมีการลดอุปสรรคในด้านการลงทุนของทั้ง 2 ฝ่าย ก็มีโอกาสที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อเป็นฐานในการผลิตแล้วส่งไปขายยังประเทศที่มีข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับไทย
อีกด้านหนึ่ง นักลงทุนไทยก็จะได้รับความสะดวกมากขึ้น ในการไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศที่จัดทำข้อตกลง FTA กับเรา อย่างทางออสเตรเลียก็เป็นตลาดที่น่าสนใจที่นักธุรกิจไทยจะไปลงทุนเปิดร้านอาหารหรือสปาที่นั่น
ข้อสุดท้ายเป็นประโยชน์ทางในด้านการบริหารดีมานส์ ซัพพลายของสินค้าทั้งที่ผลิตภายในประเทศ และ นำเข้าจากต่างประเทศ จากข้อตกลง FTA ที่ช่วยให้ไทยมีตลาดในการระบายสินค้าออกสู่ต่างประเทศได้มากขึ้น และ ทำให้เรามีแหล่งซื้อสินค้าที่หลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต หรือสินค้าอุปโภค บริโภค ที่เราผลิตเองไม่ได้หรือผลิตได้ไม่ดี จะช่วยให้เมื่อผลผลิตในประเทศเช่นในกลุ่มสินค้าเกษตรล้นตลาดจนราคาตกต่ำ ก็จะมีช่องทางระบายสินค้าออกสู่ต่างประเทศได้ง่ายขึ้น
ในด้านการนำเข้าปัจจัยการผลิต หากประเทศคู่ค้าเดิมของเราประสบปัญหาว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น หรือมีวิกฤตที่คาดไม่ถึง ผู้ประกอบการไทยที่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตนั้นก็สามารถหาแหล่งซื้อจากประเทศอื่นได้หลากหลายขึ้น ทำให้มีเรามีอำนาจต่อรองมากขึ้นด้วย

Written By:  host
Date Posted:  27/9/2548
Number of Views:  9893

Return