Search
Main Menu
 รายละเอียด
เอกสารการสัมมนา "โครงการศึกษาผลกระทบ และแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงในพันธกรณีต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) "

เอกสารการสัมมนา "โครงการศึกษาผลกระทบ และแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงในพันธกรณีต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) "วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554  ณ ห้องแกรนด์รัชดาบอลรูม ชั้น 5  อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กทม.  จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

โครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงในพันธกรณีต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

 

ผลกระทบเชิงปริมาณของการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) ในช่วงที่ 2

 


Written By:  admin
Date Posted:  28/6/2554
Number of Views:  9053

Return