Search
Main Menu
 รายละเอียด
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “AEC: จุดเปลี่ยนการส่งออกสู่การลงทุนไทยในต่างประเทศ”

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “AEC: จุดเปลี่ยนการส่งออกสู่การลงทุนไทยในต่างประเทศวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

2.การเปิดเสรีการค้าบริการ

3.สรุปสถานะพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย

 

4.การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

5.โอกาสจากการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านการลงทุนภายใต้ AEC/FTA โดยคุณกุญญพันธ์ แรงขำ ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย


Written By:  admin
Date Posted:  16/6/2554
Number of Views:  8676

Return