Search
Main Menu
 รายละเอียด
สารคดีวิทยุประจำเดือนมกราคม 2554

1.วันที่ 3 ม.ค. 2554          แผนการประชุมของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในปีนี้

2.วันที่ 4 ม.ค. 2554          การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง (1)

3.วันที่ 5 ม.ค. 2554          การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง (2)

4.วันที่ 6 ม.ค. 2554          ประโยชน์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (1)

5.วันที่ 7 ม.ค. 2554          ประโยชน์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (2)

6.วันที่ 10 ม.ค. 2554        ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวอย่างไรจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (1)

7.วันที่ 11 ม.ค. 2554        ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวอย่างไรจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2)

8.วันที่ 12 ม.ค. 2554        ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวอย่างไรจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3)

9.วันที่ 13 ม.ค. 2554        ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวอย่างไรจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (4)

10.วันที่ 14 ม.ค. 2554      การเตรียมพร้อมรองรับระเบียบและกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศพัฒนา (1)

11.วันที่ 17 ม.ค. 2554      การเตรียมพร้อมรองรับระเบียบและกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศพัฒนา (2)

12.วันที่ 18 ม.ค. 2554      กฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่ผู้ส่งออกไทยควรทราบ (1)

13.วันที่ 19 ม.ค. 2554      กฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่ผู้ส่งออกไทยควรทราบ (2)

14.วันที่ 20 ม.ค. 2554      กฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่ผู้ส่งออกไทยควรทราบ (3)

15.วันที่ 21 ม.ค. 2554      การเตรียมความพร้อมของภาครัฐกับมาตรการต่างๆของสหภาพยุโรป

16.วันที่ 24 ม.ค. 2554      การเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎระเบียบต่างๆของสหภาพยุโรป

17.วันที่ 25 ม.ค. 2554      การรับมือกับกฎระเบียบต่างๆของสหรัฐฯ (1)

18.วันที่ 26 ม.ค. 2554      การรับมือกับกฎระเบียบต่างๆของสหรัฐฯ (2)

19.วันที่ 27 ม.ค. 2554      การรับมือกับกฎระเบียบต่างๆของสหรัฐฯ (3)

20.วันที่ 28 ม.ค. 2554      การรับมือกับกฎระเบียบต่างๆของสหรัฐฯ (4)

21.วันที่ 31 ม.ค. 2554      การรวมตัวของสหภาพยุโรป (1)


Written By:  admin
Date Posted:  18/4/2554
Number of Views:  5415

Return