Search
Main Menu
 รายละเอียด
สารคดีวิทยุประจำเดือนธันวาคม 2553

1.วันที่ 1 ธ.ค. 2553          ความเป็นมาของอาเซียน

2.วันที่ 2 ธ.ค. 2553          ทำไมต้องจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3.วันที่ 3 ธ.ค. 2553          ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC คืออะไร

4.วันที่ 6 ธ.ค. 2553          ความสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5.วันที่ 7 ธ.ค. 2553          เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (1)

6.วันที่ 8 ธ.ค. 2553          เป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2)

7.วันที่ 9 ธ.ค. 2553          ความสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย (1)

8.วันที่ 10 ธ.ค. 2553        ความสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย (2)

9.วันที่ 13 ธ.ค. 2553        โอกาสที่ไทยจะได้รับประโยชน์จากาการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

10.วันที่ 14 ธ.ค. 2553       การปรับตัวในบางอุตสาหกรรมที่ไทยยังไม่พร้อม หรือความท้าทาย

11.วันที่ 15 ธ.ค. 2553       อาเซียนจะเป็นอย่างไรภายหลังการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (1)

12วันที่ 16 ธ.ค. 2553        อาเซียนจะเป็นอย่างไรภายหลังการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2)

13วันที่ 17 ธ.ค. 2553        อาเซียนจะเป็นอย่างไรภายหลังการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3)

14.วันที่ 20 ธ.ค. 2553       เวทีแก้ไขปัญหาของอาเซียน

15.วันที่ 21 ธ.ค. 2553       มาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน

16.วันที่ 22 ธ.ค. 2553       การดำเนินการของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกัน

17.วันที่ 23 ธ.ค. 2553       มาตรการรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบสำหรับสินค้าอ่อนไหวบางสาขา

18.วันที่ 24 ธ.ค. 2553       การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับมาตรการรองรับของภาครัฐ

19.วันที่ 27 ธ.ค. 2553       แนวทางการจัดระบบบริหารการนำเข้า (1)

20.วันที่ 28 ธ.ค. 2553       แนวทางการจัดระบบบริหารการนำเข้า (2)

21.วันที่ 29 ธ.ค. 2553       นโยบายกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปี 2554

22. วันที่ 30 ธ.ค. 2553      นโยบายการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

23.วันที่ 31 ธ.ค. 2553       นโยบายการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่อง FTA


Written By:  admin
Date Posted:  18/4/2554
Number of Views:  4981

Return