Search
Main Menu
 รายละเอียด
DTN Policy Brief: การรวมกลุ่มสหภาพศุลกากรระหว่างประเทศเบลารุส คาซัคสถาน และรัสเซีย:ภาพรวมของนัยทางเศรษฐกิจสำหรับเบลารุส

การรวมกลุ่มสหภาพศุลกากรระหว่างประเทศเบลารุส คาซัคสถาน และรัสเซีย:

ภาพรวมของนัยทางเศรษฐกิจสำหรับเบลารุส[1]

 

            เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๐๐๙ เบลารุส คาซัคสถาน และรัสเซีย ได้ลงนามความตกลงเพื่อจัดตั้งสหภาพศุลกากรระหว่างกัน ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ มกราคม ๒๐๑๐ โดยขั้นตอนต่อไปทั้ง ๓ ประเทศจะเริ่มจัดตั้งเขตศุลกากรร่วมกันในเดือนกรกฎาคม ๒๐๑๐ และตั้งเป้าว่าจะขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้เป็นระบบเศรษฐกิจเดียวภายในเดือนมกราคม ๒๐๑๒ ทั้งนี้ เบลารุสอาจได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนักจากการรวมกลุ่มในครั้งนี้

            รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาการดำเนินการของเบลารุสในการเข้าร่วมสหภาพศุลกากรว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของเบลารุสได้หรือไม่

       

ความเป็นมาของการรวมตัว

 

๑.         ในช่วง ๑๕ ปีที่ผ่านมา แนวโน้มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาก โดยมีการค้าโลกเป็นปัยจัยหลักของกระแสการรวมกลุ่มฯ อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มทางภูมิภาคได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ดังนั้น ประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States::CIS)[1] ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังว่าจะรวมกลุ่มหรือทำความตกลงทางการค้ากับประเทศใด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะฟื้นฟูและรักษาสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนรักษาตลาดส่งออกดั้งเดิม และลดความกดดันทางการแข่งขันจากประเทศนอกกลุ่ม

๒.        ในช่วงครึ่งแรกของปี ๑๙๙๐ ประเทศเครือรัฐเอกราชได้จัดทำความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกหลายฉบับ อาทิ  

            - การจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศเครือรัฐเอกราช (อาร์เมเนีย เบรารุส จอร์เจีย มอลโดวา คาซัคสถาน คีร์กิซสถาน รัสเซีย ทาจิกิสถาน ยูเครน และอุซเบกิสถาน) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันความตกลงดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากรัสเซียยังไมให้สัตยาบันเพราะต้องการขอยกเว้นสินค้าบางรายการ โดยเฉพาะก๊าซและน้ำมัน

            - สหภาพศุลกากร เบลารุส คาซัคสถาน และรัสเซีย ได้ร่วมจัดตั้งในปี ๑๙๙๕ โดยมีคีร์กีซสถาน และทาจิกิสถานเข้าร่วมในปี ๑๙๙๖ ต่อมา ในเดือนตุลาคม ๒๐๐๐ ประเทศสมาชิกดังกล่าวได้ก่อตั้งสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Community: EURASEC) และให้สัตยาบันในเดือนพฤษภาคม ๒๐๐๑ จุดมุ่งหมายของ EURASEC คือ การจัดเก็บอัตราภาษีศุลกากรนอกกลุ่มสมาชิกให้เป็นหนึ่งเดียว (common external tariff) และการประสานอุปสรรคทางการค้า (harmonize) อย่างไรก็ดี ประเทศสมาชิกไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายข้างต้นด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ ระดับการพัฒนาและโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเบลารุส คีรืกีซสถาน คาซัคสถาน รัสเซีย และทาจิกิสถานมีความแตกต่างและไม่เท่าเทียมกัน ประกอบกับประเทศสมาชิกหลายประเทศต้องการแยกประเด็นการค้าระหว่างประเทศออกจากรวมตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศกับประเทศนอกกลุ่มเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่มูลค่าการค้าภายในกลุ่มหดตัวลง[1]เครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States หรือ CIS เป็นองค์กรระหว่างประเทศตั้งขึ้นหลังจากสหภาพโซเวียต      ล่มสลาย ก่อตั้งเมื่อ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประเทศสมาชิกประกอบด้วยประเทศที่ประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต ได้แก่ อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน มอลโดวา รัสเซีย ทาจิกิสถาน ยูเครน และอุซเบกิสถาน

            - Treaty on Union State Formation รัสเซียและเบลารุสได้ร่วมกันลงนาม ในปี ๑๙๙๙ เพื่อจัดตั้งกลุ่ม ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจร่วม (common economic space) และการใช้เงินสกุลเดียว (monetary union) และองค์กรเหนือรัฐ (supranational institutions) เช่น Supreme State Council, Council of Ministers, และ Union Parliament อย่างไรก็ตาม สหภาพร่วมดังกล่าวมุ่งประเด็นทางด้านการเมืองมากกว่าเศรษฐกิจ

            - ร่างความตกลงเขตเศรษฐกิจเดียว (Single Economic Space: SES) เบลารุส รัสเซีย คาซัคสถาน และยูเครน ได้สรุปร่าความตกลงเขตเศรษฐกิจเดียว ในเดือนกันยายน ๒๐๐๓ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกมีจุดยืน วิสัยทัศน์ และหลักการแตกต่างกันในประเด็นต่างๆ เช่น ยูเครนต้องการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และแสดงท่าทีที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะการจัดตั้งองค์กรเหนือรัฐและความผูกพันที่เกินไปกว่าการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ตลอดจนการเสนอให้มีข้อกำหนดที่ไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญของตน ในขณะที่ รัสเซียและเบลารุสต้องการใช้ระบบบเงินร่วมกัน และก่อตั้งสหภาพศุลกากร

๓. คลื่นลูกใหม่ของภูมิภาคนิยม (regionalism) ภายใน CIS เพิ่มขึ้นในปี ๒๐๐๗ เมื่อประเทศสมาชิก EUROSEC ตระหนักว่าเขตการค้าเสรีจะไม่สมบูรณ์หากมีการกีดกันทางการค้า ดังนั้น เบลารุส คาซัคสถาน และรัสเซีย จึงวางแผน  กำหนดการจัดเก็บภาษีศุลกากรอัตราเดียวกัน และก่อตั้งสหภาพศุลกากร ในขณะที่ คีร์กีซสถาน และทาจิกีสถานคงนโยบายเขตปลอดภาษีคู่ขนานไปกับการดำเนินการอื่นๆ ของ EURASEC

๔. ในปี ๒๐๐๙ ประธานาธิบดีแห่งเบลารุส คาซัคสถาน และรัสเซียได้บรรลุความตกลงสหภาพศุลกากร ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๐๑๐ ซึ่ง Interstate EURASEC Committee (หรือ supreme body ของสหภาพศุลกากร) ได้อนุมัติ Custom Code และ Common External Tariff (unified external duty rates) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๐๐๙ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก และจัดตั้ง single economic space ภายในปี ๒๐๑๒

๕. กฏเกณฑ์ภาษีของสหภาพศุลกากรตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักของอากรขาเข้ารัสเซีย (ร้อยละ ๙๒) tariffs lines ของเบลารุสร้อยละ ๗๔.๖ จะมีอัตราภาษีเดียวกับที่จัดเก็บใน EURASEC Customs Union ภาษีสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘.๗ และลดลงร้อยละ ๖.๗ ในขณะที่สินค้าอ่อนไหวจำนวน ๑,๑๔๑ รายการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี ทั้งนี้ สินค้าอ่อนไหวประกอบด้วยสินค้าสำคัญของเบลารุสจำนวน ๖๓๒ รายการ นอกจากนี้ เบลารุสได้สงวนระบบ authorized economic operators โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าที่ได้รับสิทธิเท่านั้นสามารถนำเข้าสินค้าอัลกอฮอล์และยาสูบ ปลาและอาหารทะเล

๖. คาดการณ์จากสถิติของ COMTRADE และสถิติการนำเข้าของรัสเซียปี ๒๐๐๙ เบลารุสจะได้รับอากรนำเข้า    ร้อยละ ๔.๗๐ คาซัดสถาน ร้อยละ ๗.๓๓ และรัสเซียร้อยละ ๘๗.๙๗ ของอากรศุลกากรโดยรวม ระบบการจ่ายเงินศุลกากรเป็นการส่งตรงผ่านบัญชีพิเศษในสกุลเงินของแต่ละประเทศ

 

นัยทางเศรษฐกิจของเบลารุส

 

ตารางที่ ๑ ระดับการปกป้องภาษีของเบลารุส รัสเซีย และคาซัคสถาน ก่อนการจัดตั้งสหภาพศุลกากร

 

๒๐๐๖-๒๐๐๙

Belarus

Kazakhstan

Russia

Europe and

Central Asia

EU ๒๗

World

MFN applied tariff (AV+AVE)

 MFN applied tariff (AV+AVE),

simple average (%)

 

MFN applied tariff (AV+AVE),

maximum

 

MFN applied tariff (AV+AVE),

dispersion (%)

 

MFN applied tariff (AV+AVE),

weighted average (%)

 

 

๑๐.๗๗

 

 

๓๙๖.๓๐

 

 

๑.๐๒

 

 

๘.๐๔

๖.๑๖

 

 

๔๗๕.๒๐

 

 

๑.๗๙

 

 

๕.๐๖

๑๐.๗๕

 

 

๔๒๕.๔๐

 

 

๑.๑๑

 

 

๑๒.๓๔

๖.๗๒

 

 

๒๓๙.๒๐

 

 

๑.๗๙

 

 

๕.๘๖

๕.๔๖

 

 

๒๒๘.๘๐

 

 

๑.๙๗

 

 

๓.๑๕

๙.๕๔

 

 

๒๒๖.๖๐

 

 

๑.๘๐

 

 

๘.๕๓

Tariff peaks

Share of tariff lines with domestic peaks (value above $ times the simple average tariff) (%)

Share of tariff lines with international peaks (applied tariff rates that exceed

๑๕ percent) (%)

๑.๗๘

 

 

๑๘.๑๕

๖.๕๔

 

 

๗.๑๙

๓.๒๓

 

 

๑๙.๑๑

๘.๓๘

 

 

๑๐.๒๕

๙.๗๙

 

 

๑๑.๑๐

๖.๑๑

 

 

๒๑.๗๓

หมายเหตุ: AV-ad valorem tariff, AVE-specific tariff in ad valorem equivalent

ที่มา: World Trade Indicators, the World Bank

 

ตารางที่ ๑ แสดงอัตราภาษีศุลกากรก่อนที่จะมีการจัดตั้ง EURASEC Customs Union ในช่วงระหว่างปี ๒๐๐๖-๒๐๐๙ พบว่า ระดับการปกป้องทางภาษีศุลกากรของเบลารุสต่ำกว่ารัสเซียแต่สูงกว่าคาซัคสถาน และโดยเฉลี่ยสูงกว่ายุโรปและเอเชียกลาง อัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ยของเบลารุสอยู่ที่ ๘.๐๔% ในขณะที่รัสเซีย ๑๒.๓๔% ระดับการปกป้องตลาดในประเทศเบลารุสมากกว่าในประเทศยุโรปและเอเชียกลางโดยภาพรวม

 

             ตารางที่ ๒ ระดับการปกป้องภาษีของเบลารุส หลังจากการจัดตั้งสหภาพศุลกากร

 

 

Before CU

After CU

MFN applied tariff (AV+AVE)

MFN applied tariff (AV+AVE), simple average (%)

 

MFN applied tariff (AV+AVE), dispersion (%)

 

MFN applied tariff (AV+AVE),weighted average (%)

๑๐.๘๙

 

๐.๗๐

 

๙.๒๙

๑๐.๔๕

 

๐.๙๐

 

๑๐.๓๔

Tariff peaks

Share of tariff lines with domestic peaks

(value above times the simple average tariff) (%)

 

Share of tariff lines with international peaks (applied tariff rates that exceed ๑๕ percent) (%)

๑.๙๗

 

 

๑๓.๗๔

๐.๗๘

 

 

๑๗.๑๓

 

    ตารางที่ ๒ แสดงระดับการปกป้องทางภาษีศุลกากรของเบลารุสหลังจากปรับระบบการจัดเก็บอัตราภาษีศุลกากร

ซึ่งคำนวนโดยใช้พื้นฐานข้อมูลภาษีภายในประเทศ ภาษีภายในสหภาพศุลกากร และสินค้าพิกัด ๑๐ หลัก

พบว่า ระดับการปกป้องทางภาษีศุลกากรของเบลารุสไม่เปลี่ยนแปลงมากแต่ simple average tariff ลดลงมาก

ในขณะที่ weighted average tariff เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ ๑๐.๓๔ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มขึ้นของ tariff

dispersion และ tariff peaks

 

§  โครงสร้างภาษีของเบลารุส

 

ตารางที่ 3 การกระจายอัตราภาษีที่เก็บนอกประเทศสมาชิกของเบลารุสในปี 2008

 

 

สินค้า (ร้อยละ)

อัตราภาษีนำเข้า

ปี ๒๐๐๘

๙.๒

๓๒.๑%

๑๖.๕%

๒๕.%

ระหว่าง ๐-๕%

๕-๑๐%

๑๐-๑๕%

๑๕-๒๐%

สินค้าร้อยละ ๑๖.๖ ภาษีขยายเกิน ๒๐%

สินค้าร้อยละ ๑๒.๘ มีอัตราภาษี ๒๐-๒๕%

 

หลังจากเข้าร่วม

สหภาพศุลกากร

สินค้า (ร้อยละ)

เพิ่มภาษี

สินค้า (ร้อยละ)

อัตราภาษีนำเข้า

๖๐.๔

๒๖.๖

๓๓.๘

๑๐-๒๐%

๒๐% ขึ้นไป

๑๐% ขึ้นไป

๑๓.

๓๐.

๒๐

๒๒.๔

ระหว่าง ๐-๕%

๕-๑๐%

๑๐-๑๕%

๑๕-๒๐%

สินค้าร้อยละ ๑๓.๒ มีอัตราภาษีมากกว่า ๒๐%

สินค้าร้อยละ ๑.๑ มีการเพิ่มขึ้นอัตราภาษี ๖๐% (ในปี ๒๐๐๘ ๐.๖๔%)

 

§  กลุ่มสินค้าที่เบลารุสกำหนดจะเพิ่มอัตราภาษี ได้แก่

 

พิกัด

สินค้า

เพิ่มภาษี

(ร้อยละ)

๐๒

เนื้อและส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้

๑๐-๒๐

เนื้อสุกรแช่เย็น

๕๐

๑๗

น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล

ไม่มีข้อมูล

๗๖

อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม

๑๐๐

๖๑

เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายถักแบบนิตหรือโครเชต์

๑๐

๖๒

เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือโครเชต์

๑๐

๘๗

 

ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถรางส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว

๘๗๐๓- รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก(รถใหม่)

         -รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (รถมือสอง)

๘๗๐๔-ยานยนต์สำหรับส่งของ (รถใหม่)

        - ยานยนต์สำหรับส่งของ (รถมือสอง)

 

 

๒๐-๓๐

๕๐๐

๑๕-๒๐

๑๕

 

§  กลุ่มสินค้าที่เบลารุสจะลดอัตราภาษี ได้แก่

 

พิกัด

สินค้า

ลดภาษี

(ร้อยละ)

๗๓

ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

๑๐-๒๐

๘๔

เครื่องจักรและเครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องดังกล่าว

๑๐-๒๐

๘๕

เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว

เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว

๑๐-๒๐

๕๑

ขนแกะ ขนละเอียด หรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ

๕-๑๐

๖๕

เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ

๕-๑๐

๓๗

ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนต์

น้อยกว่า ๕

๕๘

ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าทอที่ทำปุยแบบทัฟต์ ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก

น้อยกว่า ๕

การเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของการค้า

๗. การจัดทำความตกลงการค้าระดับภูมิภาค หรือเรียกว่าสหภาพศุลกากรได้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางการค้าของประเทศภาคี เช่น อุปสรรคทางการค้าที่ใช้ในความตกลงนี้ส่งเสริมการนำเข้าจากประเทศภาคีจากค่าใช้จ่ายของประเทศที่มิใช่ภาคีที่จ่ายไปหรือไม่ คำตอบคือ การประเมินผลกระทบของการนำอัตราภาษีเดียวกันที่เก็บต่อประเทศที่มิใช่ภาคี เรียกว่า common external tariff (CET) ต่อการเคลื่อนไหวทางการค้าของเบลารุส (เรียกว่า การนำเข้าจากนอกประเทศกลุ่มสหภาพศุลกากร EURASEC CU) ทำตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีโดยเฉลี่ย (ก่อนและหลังการจัดตั้งกลุ่มสหภาพศุลกากร) ที่ระดับอัตราภาษี ๒ หลักของ TNBED ปริมาณของการนำเข้าจากประเทศที่นอกกลุ่มสหภาพศุลกากรในปี ๒๐๐๘ ที่ระดับอัตราภาษี ๒ หลัก และความยืดหยุ่นความต้องการนำเข้า

๘. การคำนวณแสดงให้เห็นว่าจากผลของการเริ่มใช้การเก็บภาษีต่อประเทศนอกกลุ่มในอัตราเดียวกัน การลดปริมาณการนำเข้าจากประเทศนอกสมาชิก CIS อาจถึง ๑.๑ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็น ๘% ของการนำเข้าสินค้าของเบลารุสจากประเทศนอกสมาชิก CIS ในปี ๒๐๐๘) เหตุผลส่วนใหญ่เนื่องมาจากการยกเลิกการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วจากประเทศนอกสมาชิก สัดส่วนของสินค้าที่นำเข้าทั้งหมดจากประเทศนอกสมาชิก CIS คิดเป็น ๘.๒% ในปี ๒๐๐๘ ซึ่งส่งผลให้เกิดอุปทานของรถยนต์เพิ่มขึ้นจากประเทศรัสเซียที่ได้รับความได้เปรียบในตลาดเบลารุสซึ่งเป็นผลจากภาษีศุลกากรที่สูง

๙. จากการคำนวณ การหดตัวของการนำเข้า สรุปผลได้ดังนี้

-                      ๐๒ (เนื้อและชิ้นส่วนของเนื้อที่กินได้) อาจคิดเป็น ๑๖.๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๙.๘% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-                      ๑๑ (สินค้าอุตสาหกรรมการสีข้าว มอล์ต และ starches) คิดเป็น 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 15.2% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-                      ๑๗ (น้ำตาลและของหวานจากน้ำตาล) คิดเป็น ๔๖.๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๔๕% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-                      ๑๘ (โกโก้และผลิตภัณฑ์โกโก้) คิดเป็น ๑.๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๓.๒% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-                      ๖๓ (สินค้าอื่นที่ทำให้เกิดสิ่งทอ เป็นชุด เอาไว้สวมใส่และสินค้าสิ่งทอเพื่อการสวมใส่) คิดเป็น ๑% ของ      การนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS

-                      ๗๖ (อลูมิเนียมและสินค้าใกล้เคียง) คิดเป็น ๑๗.๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๑๕.๓% ของการนำเข้าสินค้า  กลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS

-                      ๘๗ (รถยนต์ที่ไม่ใช่รถไฟหรือรถราง) คิดเป็น ๔๗.๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๒.๓% ของการนำเข้าสินค้า  กลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS

๑๐. การเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีที่เก็บประเทศนอกกลุ่มสมาชิกและการลดการนำเข้าสินค้าในกลุ่ม ๐๒, ๑๑, ๑๗, ๑๘, ๖๓ ซึ่งได้ประโยชน์ต่อผู้ผลิตสินค้าเบลารุส ซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดเบลารุสและตลาดรัสเซีย

 

๑๑. การเติบโตของภาษีศุลกากรในสินค้ากลุ่ม ๗๖ จะเป็นผลทำให้ความผันแปรของการนำเข้าสินค้าจากประเทศนอกสมาชิก CIS และการเข้ามาแทนที่ของสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานรัสเซีย แนวโน้มที่ดีต่อภาษีในอุตสาหกรรมรถยนต์ (กลุ่มรหัส ๘๗) ตรงกับความสนใจของรัสเซียเนื่องจากบริษัทโวลโว่ (Volvo) และแดมเล่อร์ เอจี (Daimler AG) เปิดโรงงานประกอบรถบรรทุก ขณะที่ รถบัสและโค้ชของบริษัทเซทรา (Setra) และเมอซิเดส (Mercedes) ได้มีฐานการประกอบรถในรัสเซียเช่นกัน โรงงานประกอบรถยนต์ข้างต้นจะเป็นคู่แข่งต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ของเบลารุสในตลาดรัสเซีย

๑๒. อย่างไรก็ดี การเริ่มใช้อัตราภาษีเดียวกันที่เก็บประเทศนอกกลุ่มสมาชิกจะทำให้เพิ่มการนำเข้าของประเทศนอกกลุ่ม CIS ในกลุ่มสินค้าบางกลุ่มเนื่องจากการลดอัตราภาษีศุลกากร ประกอบด้วยกลุ่มสินค้า ดังต่อนี้

-    ๑๕ (ไขมันและน้ำมันจากสัตว์หรือพืช) การลดอาจคิดเป็น ๑.๙ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๕.๘% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-    ๒๗ (เชื้อเพลิงได้จากแร่ น้ำมันแร่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งด้งกล่าว) คิดเป็น ๓.๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๓.๔% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-    ๓๙ (พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก) คิดเป็น ๖.๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๐.๘% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-    ๔๓ (หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และการผลิตของของดังกล่าว) คิดเป็น ๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๑๐.๗% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-    ๕๑ (ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ) คิดเป็น ๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๑๐% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-    ๕๔ (ใยยาวประดิษฐ์) คิดเป็น ๑.๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๑.๗% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-    ๕๗ (พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ) คิดเป็น ๐.๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๙.๓% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-    ๕๘ (ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ทำปุยแบบทัฟต์ ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก) คิดเป็น ๒.๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๗% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-    ๖๑ (เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย นิตติ้งหรือโครเชต์) คิดเป็น ๒.๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๗% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-    ๖๔ (รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว) คิดเป็น ๓.๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๔.๙% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-    ๘๔ (เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว) คิดเป็น ๘๙.๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๓% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-           ๘๕ (เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว) คิดเป็น ๑๕.๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๑.๓% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

-           ๙๐ (อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด    การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง) คิดเป็น ๙.๑ ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ๒% ของการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศนอกสมาชิก CIS  

๑๓. จากการลดภาษีของพรม เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งที่สวมใส่เท้าทำให้บริษัทเบลารุสมึความสามารถในการแข่งขันในประเทศและในตลาดรัสเซียน้อยลงและอาจทำให้ลดกานำเข้าสินค้าจากรัสเซียในรายการสินค้าข้างต้น การเติบโตของการนำเข้าสินค้าในกลุ่ม ๘๔, ๘๕, ๙๐ ซึ่งถือเป็นสินค้าใช้ในการลงทุนซึ่งเป็นสินค้าที่จะส่งเสริมให้เจ้าของธุรกิจเบลารุสพัฒนาศักยภาพทางเทคนิคมากขึ้นซึ่งถือเป็นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเบลารุสในอนาคต

 

นัยต่องบประมาณของรัฐ

๑๔. จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าที่ประเทศสมาชิกสหภาพศุลกากรได้ตกลงกลไกของการกระจายภาษีนำเข้า เบลารุสจะมีภาษี ๔.๗๐% ของอัตราภาษีทั้งหมด คาซัคสถาน ๗.๓๓% รัสเซีย ๘๗.๙๗% อย่างไรก็ดี มีประโยชน์มากที่จะพิจารณานัยของการรวมกลุ่มสหภาพศุลกากรของเบลารุสต่องบประมาณของรัฐเพื่อสามารถระบุถึงสาเหตุของข้อเสียเปรียบและได้เปรียบ การประเมินพบว่า ผลกระทบของการเป็นสมาชิกภาพสหภาพศุลกากรของเบลารุสในเรื่องของงบประมาณของรัฐ ข้อมูลในการเปลี่ยนอัตราภาษีเฉลี่ยหลังจากที่ใช้การเก็บภาษีอัตราเดียวกันต่อประเทศนอกกลุ่มถูกเพิ่มขึ้นทวีคูณโดยปริมาณการนำเข้าของประเทศนอกกลุ่ม CIS ในปี ๒๐๐๘ อัตราภาษีเฉลี่ยที่ใช้ฐานข้อมูลอัตราภาษีเดียวกันที่เก็บนอกกลุ่มสหภาพศุลกากร (อัตราภาษีพิเศษทั้งหมดถูกจำแนกเป็นการเทียบเป็นภาษีตามมูลค่า (ad volorem equivalents)) และการนำเข้าของประเทศนอกกลุ่ม CIS ในปี ๒๐๐๘ ระดับอัตราภาษี ๒ หลักของ TN BED[3]  จากการคำนวณการสูญเสียงบประมาณของรัฐ ถ้างบประมาณจากรายได้ภาษีนำเข้าทำให้สร้างงบประมาณของรัฐ จะทำให้เกิดการลดลงอย่างเห็นได้ชัดของรายได้ภาษีศุลกากรในกลุ่มสินค้า ๘๗๐๓ (รถยนต์ และเครื่องยนต์อื่นๆ ออกแบบเพื่อการพาหนะ) เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีนำเข้าสำหรับระดับของรัสเซีย[4] ระดับอัตราภาษีสำหรับรถยนต์มือสองได้รับการยับยั้ง อย่างไรก็ดี งบประมาณปี ๒๐๐๘ จากภาษีศุลกากรต่อสินค้าคิดเป็นประมาณ ๒๕% ของงบประมาณที่ได้รับจากภาษีที่ได้รับทั้งหมด ในปี ๒๐๐๙ สัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง ๓๓% หลังจากการเริ่มนำเข้าในระบบการเก็บภาษีต่อประเทศนอกกลุ่มในอัตราเดียวกัน การนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วไปประเทศเบลารุสจะถูกการยับยั้ง และจากการประเมินของสมาคมรถยนต์เบลารุสพบว่า จำนวนการนำเข้ารถใหม่เพิ่มสูงถึง ๓ – ๔ เท่าเมื่อเทียบในปี ๒๐๐๙ (นั่นคือ ประมาณ ๔๖๔๐ คัน) ดังนั้น งบประมาณรายได้ดังกล่าวจากภาษีนำเข้ารถจะลดลง ๗ เท่า ซึ่งจากการคำนวนงบประมาณทั้งหมดหายไป ๒๑.๘% ของงบประมาณที่ได้รับในปี ๒๐๐๘ จากมูลค่าภาษีศุลกากร

๑๕. อย่างไรก็ดี ในเวลาเดียวกันงบประมาณเบลารุสได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มสหภาพศุลกากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้งบประมาณซึ่งจะได้กระบวนการออกของนำเข้า (ค่าธรรมเนียมกระบวนการทางศุลกากร (customs processing fees) และอื่นๆ) ซึ่งไม่ได้กระจายให้กับสมาชิกภาคี ตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมิน ๔๐% ของการนำเข้าของรัสเซียได้ไปทำการออกของที่ประเทศเบลารุสและหลังจากนั้นการเก็บค่าธรรมเนียมศุลกากร(custom charges) จะถูกเข้าไปในงบประมาณของเบลารุส จากการคำนวณพบว่า ๔๐% ของงบประมาณ ของรัสเซียในปี ๒๐๐๘ ที่มากจากค่าธรรมเนียมกระบวนการทางศุลกากร (custom processing fee) คิดได้เพียง ๔๕๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ (๓๑๐ ล้านยูโร) เท่ากับ ๕๖.๖% ของงบประมาณเบลารุสทั้งหมดจากภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมศุลกากร (custom duties and fees) ในปี ๒๐๐๘ ถ้าสันนิษฐานว่าค่าธรรมเนียมการออกของทางศุลกากรจะถูกโอนไปที่งบประมาณเบลารุส (ค่าธรรมเนียมสำหรับค่าติดตามสินค้าและค่าเก็บสินค้าจะไปสู่งบประมาณของรัสเซียตามที่เคยมี) เนื่องจากเราไม่ทราบว่าส่วนแบ่งของค่าธรรมเนียมการออกของ (custom clearance fee) ของเป็นเท่าไหร่ของค่าธรรมเนียมศุลกากร (custom charges) ทั้งหมดซึ่งคาดว่าประมาณ ๕๐% เงินงบประมาณของเบลารุสทั้งหมดคิดเป็น ๒๒๗.๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ (๑๕๕ ล้านยูโร) ซึ่งคิดเป็น ๒๘.๓% ของงบประมาณทั้งหมดจากค่าภาษีศุลกากร (custom duties) และค่าธรรมเนียมศุลกากร (custom charges) ในปี ๒๐๐๘ ในกรณีนี้ผลรวมที่ได้มากกว่าที่สูญเสียงบประมาณรัฐซึ่งได้รับจากการประเมินผลกระทบของการที่เบลารุสเป็นสมาชิกสหภาพศุลกากร

 

ผลกระทบในการไหลเข้าการลงทุนต่างชาติโดยตรง (Foreign Direct Investment)

๑๖. การจัดทำความตกลงการค้าระดับภูมิภาคมีการโต้เถียงกันว่าจะช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวการลงทุนต่างชาติโดยตรงทั้งในแง่ดึงดูดการลงทุนและการส่งเสริมไปลงทุนในประเทศภาคีหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน การศึกษาในเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์เมื่อเร็วๆนี้ พบว่า เป็นเรื่องที่ยากที่จะประเมินว่าผลของการจัดทำความตกลงการค้าระดับภูมิภาคทำให้เกิดการตัดสินใจลงทุนต่างชาติโดยตรง ในความเป็นจริง หลักฐานทางวิชาการที่มีอยู่พบว่าผลกระทบของการทำความตกลงรวมกลุ่มทางการค้าส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของการลงทุนต่างชาติโดยตรงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในสภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและความได้เปรียบในสถานที่ตั้งของประเทศภาคีและแหล่งอุตสาหกรรม ผลที่ได้แตกต่างกันไประหว่างประเทศเล็กและใหญ่ และการรวมกลุ่มที่แตกต่างกัน (ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกันเอง (North – North) หรือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา (North – South) หรือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากันเอง (South – South)) นอกจากนี้ หลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าการเปิดเสรีและความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับมหภาค (เช่นโครงการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบบครอบคลุมซึ่งจะเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมหลายประเภทมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน) อสังหาริมทรัพย์ที่แข้งแข็ง สภาพกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติในการมีสิทธิเป็นเจ้าของเป็นปัจจัยในการดึงดูดการลงทุนมากกว่าการจัดทำความตกลงระดับภูมิภาค นอกจากนี้ การรวมกลุ่มในรูปแบบระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน (South – South RTAs) (การรวมกลุ่ม EURASEC เป็นรูปแบบนี้) ปริมาณหรือจำนวนการไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงในประเทศภาคีจะไม่เท่ากัน การประเมินที่เป็นเหตุเป็นผลพบว่าการจัดทำความตกลงระดับภูมิภาคี รัสเซียเป็นประเทศที่ได้รับอาจจะได้รับผลประโยชน์ของการไหลเข้าการลงทุนต่างชาติ

 

การเป็นสมาชิกสหภาพศุลกากรและการเข้าเป็นสมาชิก WTO

๑๗. หลังจากที่มีการจัดตั้งสหภาพศุลกากรขึ้น ได้มีการประกาศว่าสมาชิกสหภาพฯ จะเข้าไปเป็นสมาชิก WTO ในลักษณะแบบกลุ่ม อย่างไรก็ดี กฎเกณฑ์และกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก WTO ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ รัสเซียเป็นประเทศที่ได้สรุปการเจรจาทวิภาคีกับสมาชิก WTO 60 ประเทศ และมีคำถามบางประเด็นที่ยังไม่ได้คำตอบจากรัสเซีย เช่น การอุดหนุนเกษตร อัตราภาษีส่งออกของไม้ซุง และกฎระเบียบของกิจกรรมบริษัทของรัฐ แต่โดยภาพรวมแล้ว รัสเซียได้มีการเจรจาที่ก้าวหน้าไปมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคาซัคสถานและเบลารุส นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิก WTO ในรูปแบบสหภาพศุลกากรจะทำให้เกิดความยุ่งยากและทำให้การเจรจายืดเยื้อและส่งผลต่อท่าทีของสหรัฐฯต่อรัสเซีย

๑๘. การเข้าเป็นสมาชิก WTO รัสเซียต้องพิจารณาว่าจะเข้าเป็นสมาชิกในรูปแบบสหภาพศุลกากรหรือเป็นประเทศเดียว ได้มีการคาดว่า การเจรจาของรัสเซียแบบประเทศเดี่ยวจะสรุปได้ในปี ๒๐๑๐ ดังนั้น การเข้ามีส่วนร่วมในแบบสหภาพศุลกากร (EURASEC CU) จะทำให้การเจรจาการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของเบลารุสเร็วขึ้น ส่วนรัสเซียได้มีการเจรจาทวิภาคีกับประเทศสมาชิก WTO ไปมากแล้ว นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศของเบลารุสที่กล่าวว่าจะไม่ได้เร่งรัดการเจรจาซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของรัสเซียที่ต้องการสิ้นสุดการเจรจาในเร็วๆนี้ ในส่วนความร่วมมือระหว่างเบลารุสและคาซัคสถานเป็นในแนวทางเดียวกันในบางประเด็นเพราะทั้งสองประเทศมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน

 

บทสรุป

๑๙. การวิเคราะห์นัยทางเศรษฐกิจของการเข้ามีส่วนร่วมของประเทศเบลารุสในการเป็นสมาชิกสหภาพศุลกากร  เผยว่า หลังจากที่มีการเริ่มเก็บภาษีต่อประเทศนอกกลุ่มในอัตราเดียวกัน ระดับการปกป้องภาษีของเบลารุสไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก อัตราภาษีเฉลี่ยทั่วไปแล้วลดลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ขณะที่อัตราภาษีเฉลี่ยเติบโตขึ้นเล็กน้อยและ คิดเป็น ๑๐.๓๔%

๒๐. อย่างไรก็ดี ผลของการคำนวณแสดงให้เห็นว่า เนื่องจากผลของการเก็บภาษีต่อประเทศนอกกลุ่มในอัตราเดียวกัน การลดจำนวนปริมาณการนำเข้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) อาจ  ถึง ๑.๑ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (๘% ของการนำเข้าของเบลารุสจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก CIS ในปี ๒๐๐๘) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะการยกเลิกการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

๒๑. เนื่องจากผลของการคำนวณงบประมาณของเบลารุสสามารถได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพศุลกากร ประมาณ ๔๐% ของการนำเข้าจากรัสเซีย โดยอาจต้องผ่านพิธีการภาษีศุลกากรในเบลารุส และรายได้จากการเก็บภาษีศุลกากรซึ่งไม่ได้ถูกให้ไปยังประเทศภาคีจะผ่านงบประมาณ การคำนวณแสดงให้เห็นว่างบประมาณของเบลารุสทั้งหมดคิดเป็น ๒๘.๓% ของรายได้ทั้งหมดจากภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมศุลกากรในปี ๒๐๐๘

๒๒. การเข้าร่วมในสหภาพศุลกากรทำให้ท่าทีของเบลารุสเข้มแข็งในฐานะที่เป็นประเทศทางผ่าน (transit country) ซึ่งเป็นประเทศทางผ่านของรัสเซีย

๒๓. อย่างไรก็ดี มันเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าการเป็นสมาชิกสหภาพศุลกากรจะทำให้เกิดการไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงในประเทศเบลารุส ประการแรก เกิดจากการพิสูจน์เชิงประจักษ์ว่าการเปิดเสรีและความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับมหภาค (เช่น โครงการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบบครอบคลุมซึ่งจะเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมหลายประเภทมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน) อสังหาริมทรัพย์ที่แข้งแข็ง สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติในการมีสิทธิ เป็นเจ้าของ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยในการดึงดูดการลงทุนมากกว่าการจัดทำความตกลงระดับภูมิภาค ประการที่สอง ในกรณีการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคกับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน (South – South RIAs) มันไม่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมากนัก ซึ่งโดยปรกติแล้วการลงทุนต่างชาติทางตรงมักจะไหลเช้าไปในประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศที่ใหญ่กว่า นั่นคือ เป็นตลาดที่ใหญ่กว่า ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคนี้ ประเทศรัสเซียจะได้รับประโยชย์จากการไหลเข้าของการลงทุนต่างชาติโดยตรง

๒๔. การเข้าร่วมในสหภาพศุลกากรจะไม่ทำให้เบลารุสเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก WTO ประการแรก คือ กฎเกณฑ์และกระบวนการของ WTO ไม่สามารถทำให้เบลารุสร่วมเป็นสมาชิก WTO ภายใต้การรวมกลุ่มแบบสหภาพศุลกากร ประการที่สอง ความร่วมมือของเบลารุสกับรัสเซียไม่สะท้อนความเป็นจริง เนื่องจากรัสเซียมีความก้าวหน้าในการเจรจาเข้าเป็นสมาชิก WTO มากกว่า

๒๕. สุดท้าย การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพศุลกากรของเบลารุสอาจกล่าวได้ยากว่า เบลารุสจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ถ้าสมาชิกภาพเพิ่มการค้า นำไปสู่การลดของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ประเทศสมาชิกประกาศการลดอุปสรรคทั้งหมดอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการค้าร่วมกัน และไม่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของระบบป้องกันการค้า ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นส่วนที่เป็นบวกของนโยบายการค้าของชาติ

------------------------------------------------

สำนักอเมริกา ยุโรป และแอฟริกา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

มีนาคม ๒๕๕๔[1] เขียนโดย Irina Tochitskaya เมื่อเดือนมิถุนายน 2010

[2]เครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States หรือ CIS เป็นองค์กรระหว่างประเทศตั้งขึ้นหลังจากสหภาพโซเวียต      ล่มสลาย ก่อตั้งเมื่อ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประเทศสมาชิกประกอบด้วยประเทศที่ประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต ได้แก่ อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน มอลโดวา รัสเซีย ทาจิกิสถาน ยูเครน และอุซเบกิสถาน

[3] นั่นคือ สมมุติฐานเกิดจากมูลค่าการนำเข้าหลังจากการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปไม่มีการเปลี่ยนแปลง

[4] ภาษีศุลกากรสำหรับนิติบุคคลได้ถูกเพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๐๑๐ สำหรับบุคคลธรรมดาจะถูก harmonized ภาษีนอกลุ่มกับรัสเซียในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๐๑๐ ภาษีนำเข้ารัสเซียในสินค้ารถที่ใช้แล้วสูงกว่า ๕-๑๐ เท่าของการนำเข้าสินค้าเดียวกันของเบลารุสและถูกห้าม ยกตัวอย่าง เช่น ตามที่อัตราการนำเข้าของบุคคลธรรมดาควรจ่ายค่ารถที่ใช้แล้วที่ผลิตในปี ๒๐๐๓ ด้วยเครื่องยนต์ ๒๐๐๐ แรงม้า ค่าภาษีศุลกากรคิดเป็น ๘๐๐ ยูโร ขณะที่อัตราภาษีกลุ่มสหภาพศุลกากรควรเป็น ๘๐๐๐ ยูโร สำหรับรถใหม่ในอัตราภาษีนำเข้าสูงกว่ามากในอัตราภาษีแห่งชาติเบลารุส (๓๐% ของมูลค่ารถเมื่อเทียบกับ ๐.๗๕ ยูโรต่อตารางเมตรของเครื่องยนต์ก่อนเข้าเป็นสหภาพศุลกากร)


Written By:  admin
Date Posted:  1/3/2554
Number of Views:  12067

Return