Search
Main Menu
 รายละเอียด
การเจรจาจัดทำความตกลง FTA ไตรภาคีระหว่าง จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

ภูมิหลัง

1.     ในระหว่างการประชุมสุดยอด ASEAN+3 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 1999 ผู้นำของญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้มีมติให้มีการทำโครงการศึกษาวิจัยร่วมในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของสามประเทศ โดยเน้นในประเด็นผลกระทบของการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของจีน

2.     จากมติของผู้นำดังกล่าว สถาบันซึ่งเป็นตัวแทนของชาติทั้งสาม ได้แก่ National Institute for Research Advancement (NIRA) จากญี่ปุ่น (ตั้งแต่ปี 2009 เป็น Japan External Trade Organization: JETRO) Development Research Centre of the State Council (DRC) จากจีน และ Korean Institute for International Economic Policy (KIEP) จากเกาหลี ได้เริ่มทำโครงการศึกษาวิจัยร่วมในเดือนพฤศจิกายน 2000 เพื่อจัดทำข้อเสนอทางนโยบายต่อรัฐบาลทั้งสามชาติ

3.     จากเดือนกุมภาพันธ์ 2003 เป็นต้นมา โครงการวิจัยดังกล่าวได้มุ่งไปที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ในการจัดทำ FTA ไตรภาคีระหว่างจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลจากสามประเทศได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของโครงการวิจัยดังกล่าวในฐานะผู้สังเกตการณ์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2007 ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้เสร็จสิ้นในปี 2009

4.     ทั้งนี้ ผลจากการวิจัยดังกล่าวพบว่า การจัดทำ FTA ไตรภาคีระหว่าง จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีจะก่อให้เกิดผลในทางบวก โดยจะช่วยลดอุปสรรคทางการค้า ขยายตลาดในภูมิภาค และกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ทั้งสามประเทศ

 

สถานะล่าสุด

5.     จากมติของผู้นำทั้งสามชาติในระหว่างการประชุมสุดยอดไตรภาคี ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2009 และจากแถลงการณ์ร่วมของทั้งสามประเทศในระหว่างการประชุมไตรภาคีของรัฐมนตรีเศรษฐกิจการการค้า ณ เมืองหัวหิน ประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2009 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาร่วม (Joint Study Committee: JSC) สำหรับการจัดทำ FTA ระหว่างจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

6.     ในการประชุมสุดยอดไตรภาคี ณ เกาะเจจู ประเทศเกาหลี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2010 ผู้นำทั้งสามประเทศได้ประกาศให้มีการเริ่มจัดทำการศึกษารายละเอียดการจัดทำ FTA ไตรภาคี โดยมีผู้แทนร่วมศึกษาจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และนักวิชาการจากทั้งสามประเทศ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จก่อนการประชุมสุดยอดไตรภาคีในปี 2012   

7.     JSC มีการประชุมครั้งแรก ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2010 การประชุมครั้งที่ 2 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1-3 เดือนกันยายน 2010 และครั้งล่าสุดคือ การประชุมครั้งที่ 3 ณ เมืองเวยไห่  ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2010

 

ข้อสังเกต

8.     เนื่องจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก (East Asian Free Trade Area: EAFTA) หรือ ASEAN+3 ซึ่งขนาดเศรษฐกิจรวมของทั้งสามประเทศคิดเป็นประมาณ 90% ของขนาดเศรษฐกิจรวมของสมาชิก ASEAN+3 ดังนั้น หาก FTA ไตรภาคระหว่างประเทศทั้งสามเกิดขึ้นจริง ก็อาจจะถูกนำมาใช้เป็นแม่แบบในการเจรจาจัดทำ FTA ระหว่าง ASEAN+3 ดังนั้น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นคือ ความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ใน ASEAN+3 อาจหมดไปหรือถูกลดความสำคัญลงไป

9.     อย่างไรก็ตาม คงต้องพิจารณาถึงเนื้อหาสาระและขอบเขตของ FTA ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงด้วยซึ่งหากพิจารณาแล้ว ภาคเกษตรเป็นสาขาที่มีความอ่อนไหวมากสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลี ในขณะที่จีนได้แสดงความยืดหยุ่นในภาคเกษตรในการจัดทำ FTA อาเซียน-จีน ดังนั้น อาจมีความเป็นไปได้ที่ FTA ไตรภาคีระหว่างจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี จะมีการตัดสินค้าเกษตรออกไปจากความตกลง และอาจจะถูกใช้เป็น model ในความตกลง FTA ระหว่าง ASEAN+3 ต่อไปได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง ก็จะทำให้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มทางภูมิภาคเพื่อจัดทำ FTA ระหว่าง ASEAN+3 ลดลงไปอย่างมาก ทั้งนี้ คงต้องพิจารณาประเด็นดังกล่าวต่อไปถึงการจัดทำ FTA ระหว่าง ASEAN+6 หรือ Comprehensive Economic Partnership for East Asia (CEPEA) อีกด้วย

----------------------------------

 

Source: http://www.bilaterals.org

 http://eastasiaforum.org

 http://www.mofa.go.jp

             http://news.xinhuanet.com

            Trade Policy Review 2011 WT/TPR/G/243

           

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สำนักเอเชียและแปซิฟิก

กุมภาพันธ์ 2011


Written By:  admin
Date Posted:  17/2/2554
Number of Views:  7739

Return