Search
Main Menu
 รายละเอียด
ประเทศไทยกับเขตการค้าเสรี (ตอนที่ 2)

จากในตอนที่แล้วที่เราได้รู้จักกับความหมายของเขตการค้าเสรีหรือ FTA วัตถุประสงค์และลักษณะที่สำคัญของ FTA รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่ประเทศไทยใช้ในการเจรจา FTA แล้ว ในตอนที่ 2 นี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ การเตรียมความพร้อมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับการทำ FTA โดยประโยชน์จาก FTA จะเกิดขึ้นสูงสุดเมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน ความร่วมมือทั้งในด้านข้อมูล ข่าวสาร ข้อคิดเห็น ระหว่างหน่วยงานที่ทำหน้าที่เจรจาของภาครัฐ (เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น) และภาคเอกชน ตัวแทนภาคธุรกิจ สมาคมผู้ประกอบการ นักวิชาการ รวมทั้งองค์กรอิสระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลของการเจรจา ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือกันเพื่อให้การเจรจาจัดทำ FTA เดินหน้าไปอย่างมีเอกภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงที่สุด

การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ
ภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับการเปิดเสรีโดยได้เร่งดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ ที่สำคัญดังนี้
- แต่งตั้งทีม FTA ซึ่งประกอยด้วย คณะเจรจา FTA คณะประสานยุทธศาสตร์ และนโยบายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และคณะทำงานติดตามประเมินผลการเจรจา ที่จะดำเนินการเจรจา จัดทำยุทธศาสตร์ และเสนอแนะมาตรการรองรับและปรับตัว
- ปรับปรุงระบบและลดขั้นตอนการให้บริการของภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและให้การค้ามีความคล่องตัวขึ้น เช่น ลดขั้นตอนขบวนการพิธีการทางศุลกากร เร่งรัดการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
-กำหนดมาตรฐานสินค้าในประเทศและที่นำเข้า ทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศ
- จัดตั้งระบบเตือนภัยเพื่อป้องกันผลกระทบอย่างฉับพลันและรุนแรงต่ออุตสาหกรรมภายในจากการทำ FTA หากการนำเข้าเกิดผลกระทบต่อการผลิตภายในประเทศ และใช้มาตรการที่เกี่ยวข้อง อาทิ มาตรการปกป้อง (Safeguards) มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-dumping Measures: AD) หรือมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Counter-vailing Duties: CVD) เป็นต้น
- การปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากร การสร้างเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าโดยเฉพาะด้านการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ
- ปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและสาขาบริการที่ไทยมีศักยภาพ
-พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการใช้ประโยชน์จาก FTA
- ขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อติดตามความคืบหน้าผลของการเจรจา เพื่อหารือประเด็นปัญหาที่เกิดจากการทำ FTA และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถใช้ ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การเตรียมความพร้อมของเอกชน
- ภาคเอกชนก็ต้องมีการปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการทำเขตการค้าเสรีหรือ FTA ได้อย่างเต็มที่
- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การจัดการ การบริหารต้นทุน ปรับใช้เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- พัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้า โดยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้น เพื่อเข้าสู่ตลาดระดับบน ซึ่งจะช่วยลดการแข่งขันในสินค้าระดับล่าง และสร้าง Brand Name สินค้าของไทยสู่ตลาดโลก
- ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตให้สูงขึ้น
- พัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะแรงงานฝีมือและช่างเทคนิค ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและระดับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
- พัฒนาและขยายตลาดเชิงรุก โดยใช้ตลาดเป็นตัวนำ ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขยายช่องทางการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้น มีกระบวนการผลิตและการส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็ว
- พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนของประเทศที่ร่วมจัดทำเขตการค้าเสรี เช่น การจัดตั้งสภาธุรกิจ เป็นต้น

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย FTA ของไทยได้โดย ผ่านสมาคมต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย สภาวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น หรือถ้าเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร หรือประชาชนที่ไม่ได้สังกัดสมาคมใดๆ ก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น หรือส่งข้อเสนอแนะโดยตรงมาได้ที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมความคิดเห็นของเอกชนกลุ่มต่างๆ แล้วนำมาประมวลเพื่อหาท่าทีในการเจรจาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด

--------------------

FTA Call Center: 0 2507 7555
www.thaifta.com
www.dtn.moc.go.th


Written By:  host
Date Posted:  27/9/2548
Number of Views:  9214

Return