Search
Main Menu
 รายละเอียด
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA): การค้าบริการและการลงทุน

 
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
การค้าบริการและการลงทุน

ก่อนที่จะคุยกันถึงการค้าบริการและการลงทุนใน TAFTA เรามาทำความรู้จักกับความเป็นมาและรูปแบบของการค้าบริการกันก่อน โดยตามคำนิยามขององค์การการค้าโลก (WTO) ได้แบ่งสาขาการค้าบริการเป็น 12 สาขา ประกอบด้วย บริการธุรกิจ สื่อสารและโทรคมนาคม ก่อสร้าง ค้าส่งค้าปลีก การศึกษา สิ่งแวดล้อม การเงินการธนาคาร การท่องเที่ยว การขนส่ง สุขภาพ นันทนาการ และบริการธุรกิจอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การค้าบริการไม่รวมถึง บริการของรัฐ โดยรูปแบบการให้บริการสามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ (Modes of Supply หรือ เรียกสั้น ๆว่า Mode 1-Mode 4) ซึ่งประกอบด้วย

Mode 1: การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross Border Supply): การค้าบริการที่ผู้ ให้บริการอยู่คนละที่กับผู้รับบริการ เช่น การซื้อหนังสือผ่าน electronic commerce

Mode 2: การบริโภคข้ามพรมแดน (Consumption Aboard): การที่ผู้รับบริการเดินทาง ไปใช้บริการในประเทศของผู้ให้บริการ เช่น การที่ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในไทย

Mode 3: การตั้งสำนักงาน (Commercial Presence): การที่ผู้ให้บริการเดินทางไปเปิด สำนักงานเพื่อให้บริการในประเทศของผู้รับบริการ เช่น การไปเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

Mode 4: การเคลื่อนย้ายบุคลากร (Movement of Natural Persons): การที่ผู้ให้บริการ เดินทางไปให้บริการในประเทศผู้รับบริการ เช่น พ่อครัวไทยไปทำงานในต่างประเทศ

ดังนั้น การเจรจาเปิดเสรีค้าบริการ คือ การเจรจาเพื่อยกเลิกข้อกีดขวาง หรืออุปสรรคที่มีต่อการค้าบริการในทุกรูปแบบของการค้าบริการ (Mode 1-4) ของทั้งสองประเทศ คราวนี้เรามาคุยกันถึงผลประโยชน์ในด้านบริการและการลงทุนที่ไทยและออสเตรเลียจะได้รับจากอีกฝ่ายกันบ้าง

ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ
คนไทยจะสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจบริการและการผลิตสินค้าได้ 100% ยกเว้นหนังสือพิมพ์ ธุรกิจกระจายเสียง การบินระหว่างประเทศ และท่าอากาศยาน เนื่องจากมีผลกระทบต่อความมั่นคง อย่างไรก็ตาม หากการลงทุนเกิน 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (280 - 300 ล้านบาท) จะต้องขออนุญาตจาก คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนต่างประเทศของออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเปิดโอกาสให้คนไทยทำธุรกิจประเภทต่างๆ ได้มากกว่าสมาชิกอื่นใน WTO หลาย ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษากฏหมาย การตกแต่งภูมิทัศน์ ซ่อมรถยนต์ สถาบันสอนทำอาหาร สอนภาษาไทย สอนนวดแผนไทย ร้านอาหารไทย เหมืองแร่ ฯลฯ
ผลประโยชน์หลักอื่นๆ ที่ไทยยังจะได้รับจากการเปิดเสรีธุรกิจบริการของออสเตรเลีย ได้แก่
(1) การผ่อนคลายเงื่อนไขการเข้าไปทำงาน โดยยกเลิก Labour Market Test ซึ่งทำให้สามารถจ้างคนไทยเข้าไปทำงานได้เลย ไม่ต้องรอประกาศจ้างคนออสเตรเลียก่อน ทำให้คนไทยสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญ ได้ง่าย
(2) การอนุญาตให้คนไทยที่ได้รับการว่าจ้างจากธุรกิจในออสเตรเลียเข้าไปทำงานได้ 3 ปี และพ่อครัวไทยเข้าไปทำงานได้ 4 ปี และสามารถต่ออายุได้ไม่เกิน 10 ปี ในขณะที่ออสเตรเลียไม่เปิดตลาดการทำงานในลักษณะนี้ให้แก่ประเทศอื่น
(3) การอนุญาตให้คู่สมรสและผู้ติดตามของคนไทยที่โอนย้ายเข้าไปกับสาขาของบริษัทไทยที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียในตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญ สามารถทำงานในออสเตรเลียได้ในช่วงเวลาเดียวกับคนไทยฯ ที่โอนย้าย
(4) การอนุญาตให้พ่อครัวไทยที่ได้รับวุฒิบัตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและมีสัญญาจ้างงาน สามารถเข้าไปทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตจากออสเตรเลียอีก
นอกจากนี้ ไทยยังมีความร่วมมือกับออสเตรเลียภายใต้ Working Holiday scheme ซึ่งออสเตรเลียจะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาของไทย ที่เข้าไปศึกษาในออสเตรเลียสามารถทำงานได้ แม้ว่ากรอบความร่วมมือดังกล่าวอาจมีมูลค่าในรูปของรายได้เข้าประเทศไม่มากนัก แต่จะพบว่ามีคุณค่ามหาศาลในแง่ของความรู้และประสบการณ์ที่นักเรียนนักศึกษาของไทยจะได้รับ

ผลประโยชน์ที่ออสเตรเลียจะได้รับ
ออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีภาคธุรกิจบริการจากไทยมากกว่าที่สมาชิก WTO อื่นๆ ได้รับ คือ คนออสเตรเลียจะถือหุ้นข้างมากในบางธุรกิจได้มากขึ้น โดยอาจถือหุ้นได้ 60% แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งในไทย และมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt / Equity Ratio) ไม่เกิน 3 ต่อ 1 ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีเงินลงทุนสูง โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ อาทิ ธุรกิจการสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ โรงแรมหรูหราขนาดใหญ่ ภัตตาคารเต็มรูปแบบ มารีน่า สวนสาระ (Theme park) สวนสนุก ธุรกิจก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ต้องใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์พิเศษ สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นสอนและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การทำเหมืองแร่
การเปิดตลาดธุรกิจขนาดใหญ่ดังกล่าวให้กับออสเตรเลียได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไทยเช่นเดียวกัน ในแง่ของการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเอื้อต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม ให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ทั้งนี้ การเปิดตลาดธุรกิจบริการของไทยให้กับออสเตรเลียอยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทุกประการ
--------------------

FTA Call Center: 0 2507 7555
www.thaifta.com
www.dtn.moc.go.th


Written By:  admin
Date Posted:  27/9/2548
Number of Views:  10207

Return