Search
Main Menu
 รายละเอียด
สารคดี ข่าว และสัมภาษณ์ เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เดือนมีนาคม 2553

ตอนที่ 1 ตอนที่ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ [08/03/2553]

 

ตอนที่ 2 สาระสำคัญและประโยชน์จากความตกลง AANZFTA [09/03/2553]

 

ตอนที่ 3 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง AANZFTA [10/03/2553]

 

ตอนที่ 4 ขั้นตอนการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ความตกลง AANXFTA [11/03/2553]  

 

ตอนที่ 5 การเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ความตกลง AANZFTA [12/03/2553]

 

ตอนที่ 6 ข้อบทว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้ AANZFTA... [15/03/2553]

 

ตอนที่ 7 ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเปิดเสรีการค้าบริการ... [16/03/2553]

 

ตอนที่ 8 ความร่วมมือด้านการลงทุนของอาเซียน [17/03/2553]

 

ตอนที่ 9 พัฒนาการของอาเซียน [18/03/2553]

 

ตอนที่ 10 ความสำเร็จของอาเซียน [19/03/2553]

 

ตอนที่ 11 ไทยได้ประโยชน์อะไรจากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน... [22/03/2553]

 

ตอนที่ 12 ความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน... [23/03/2553]

 

ตอนที่ 13 หลักการ Back to Back Certificate of Origin และ .Third Party Invoicing.. [24/03/2553]

 

ตอนที่ 14 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน-ญี่ปุ่น... [25/03/2553]

 

ตอนที่ 15 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน-เกาหลีใต้... [26/03/2553]

ตอนที่ 16 การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน... [29/03/2553]

ตอนที่ 17 ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างฮ่องกง-ไทย... [30/03/2553]

ตอนที่ 18 สาระสำคัญของความตกลง EDBETC [31/03/2553]

 


Written By:  admin
Date Posted:  29/4/2553
Number of Views:  4436

Return