Search
Main Menu
 รายละเอียด
สรุปผลการประชุมของอาเซียน

- สรุปผลการประชุมปี 2553

 

   1. สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 1/41 ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2553 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม (รายละเอียด)

 

   2.สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 2/41ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2553 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย (รายละเอียด)

   3.สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 16ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2553ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (รายละเอียด)

 


Written By:  admin
Date Posted:  24/2/2553
Number of Views:  6210

Return