Search
Main Menu
 รายละเอียด
สถิติการค้าของอาเซียน

- เศรษฐกิจการค้าของอาเซียน
   * ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของอาเซียน

1. GDP in ASEAN at Current Prices

2. GDP in ASEAN at Constant Prices

3. GDP in ASEAN at Current Prices (US Dollar)

4. การเติบโตของ GDP ปีต่อปี

5. GDP ต่อหัวของประเทศสมาชิกอาเซียน

6. อัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยในแต่ละปี

7. อัตราแลกเปลี่ยนต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ

8. ทุนสำรองของประเทศสมาชิกอาเซียน

      9. ดุลงบประมาณต่อGDPของรัฐบาลประเทศสมาชิก

 

* การค้าของไทยกับอาเซียน ปี 2009 (Updated 12 ก.พ. 2553)

      1.การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน

      2.การค้าของไทยกับอาเซียน เปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าสำคัญ

      3.ตลาดส่งออกสำคัญของไทย และตลาดอาเซียน

      4.กราฟการค้าของไทยกับอาเซียน

      5.ดุลการค้าของไทยกับประเทศกลุ่มอาเซียน เปรียบเทียบกับนอกกลุ่มอาเซียนและดุลการค้าโดยรวม

 

   * การค้าของไทยกับอาเซียน ปี 2008(Updated 19 พ.ย. 2552)

      1.การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน

      2.การค้าของไทยกับอาเซียน เปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าสำคัญ

      3.ตลาดส่งออกสำคัญของไทย และตลาดอาเซียน

      4.กราฟการค้าของไทยกับอาเซียน

      5.ดุลการค้าของไทยกับประเทศกลุ่มอาเซียน เปรียบเทียบกับนอกกลุ่มอาเซียนและดุลการค้าโดยรวม

 

   * สถิตินำเข้า ส่งออก ดุลการค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนแต่ละประเทศ ปี 2548-2552
      1.มูลค่าการส่งออก
      2.มูลค่าการนำเข้า
      3.ดุลการค้า

 

   * สถิติรายการสินค้าที่ไทยค้ากับอาเซียนแต่ละประเทศ

      1.กัมพูชา

      2.บรูไน

      3.พม่า

      4.ฟิลิปปินส์

      5.มาเลเซีย

      6.ลาว

      7.เวียดนาม

      8.สิงคโปร์

      9.อินโดนีเซีย

 

   *  มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยไปอาเซียน  ปี 2548 - 2552  

   *  มูลค่าการนำเข้าสินค้าของไทยจากอาเซียน ปี 2548 - 2552

 


Written By:  admin
Date Posted:  24/2/2553
Number of Views:  24468

Return