Search
Main Menu
 รายละเอียด
บทสารคดีวิทยุ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชุดคำศัพท์เศรษฐกิจ ประจำเดือน กันยายน 2552

ตอนที่ 36 - 52

วันอังคารที่ 1 กันยายน 52              ตอน 44 EAFTA และ CEPEA 

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 52          ตอน 45 Eco-label 

วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 52             ตอน 46 ข้อบังคับภายในประเทศ 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 52         ตอน 47 ข้อยกเว้นทั่วไป 

วันอังคารที่ 15 กันยายน 52            ตอน 48 หลักการ Back to Back Certificate of Origin 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 52         ตอน 49 CCCA 

วันอังคารที่ 22 กันยายน 52            ตอน 50 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา   

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 52         ตอน 51 ความตกลง P4 

วันอังคารที่ 29 กันยายน 52            ตอน  52 สินค้าเกซอง ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ 


Written By:  admin
Date Posted:  12/2/2553
Number of Views:  4890

Return