Search
Main Menu
 รายละเอียด
บทสารคดีวิทยุ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชุดคำศัพท์เศรษฐกิจ ประจำเดือน สิงหาคม 2552

ตอนที่ 36 - 43

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 52                 ตอน 36 AANZFTA 

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 52              ตอน 37 STRACAP 

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 52                ตอน 38 AEM 

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 52            ตอน 39 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-ลุ่มแม่น้ำโขง 

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 52                ตอน 40 FTA Joint Committee 

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 52            ตอน 41 แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ภายใต้ความตกลง AANZFTA 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 52                ตอน 42 AEC SCORECARD 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 52            ตอน 43 Logistics 


Written By:  admin
Date Posted:  12/2/2553
Number of Views:  4379

Return