Search
Main Menu
 รายละเอียด
บทสารคดีวิทยุ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชุดคำศัพท์เศรษฐกิจ ประจำเดือน กรกฎาคม 2552

ตอนที่ 27 - 35

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ก.ค. 2552                       ตอน 27   NTB   Non - Tariff Barriers   

วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2552                            ตอน 28   คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2552                        ตอน 29 ระเบียบ EuP 

วันอังคาร ที่  14 ก.ค. 2552                        ตอน 30 AEC Blueprint 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 2552                       ตอน 31 Transparency 

วันอังคาร ที่  21 ก.ค. 2552                        ตอน 32 ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ค. 2552                       ตอน 33 เครื่องหมาย CE  

วันอังคารที่ 28 ก.ค. 2552                          ตอน 34 สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา 

วันพฤหัสที่ 30 ก.ค. 2552                           ตอน 35 AEM 


Written By:  admin
Date Posted:  12/2/2553
Number of Views:  4535

Return