Search
Main Menu
 รายละเอียด
บทสารคดีวิทยุ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชุดคำศัพท์เศรษฐกิจ ประจำเดือน มิถุนายน 2552

ตอนที่ 18 - 26

วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2552                ตอน 18   “DOHA Round”  

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 2552            ตอน 19 กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ 

วันอังคารที่ 9 มิ.ย. 2552                ตอน 20   ข้อยกเว้นทั่วไปด้านการค้าสินค้า  

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 2552           ตอน 21   ระเบียบการจัดการสารเคมีของสหภาพยุโรป  

วันอังคารที่ 16 มิ.ย. 2552              ตอน 22   “OR หรือ Only Representative 

วันพฤหัสบดีที่ 18  มิ.ย. 2552          ตอน 23   “ECHA 

วันอังคารที่ 23 มิ.ย. 2552              ตอน 24 การประเมินอุปสรรคทางการค้าของสหรัฐฯ      

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 2552           ตอน 25 สนธิสัญญาลิสบอน 

วันอังคารที่ 30 มิ.ย. 2552              ตอน 26 ร่างความตกลงว่าด้วยการต่อต้านการค้าสินค้าปลอมแปลง 


Written By:  admin
Date Posted:  12/2/2553
Number of Views:  4901

Return