Search
Main Menu
 รายละเอียด
บทสารคดีวิทยุ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชุดคำศัพท์เศรษฐกิจ ประจำเดือน พฤษภาคม 2552

ตอนที่ 10 - 17

วันอังคารที่  5 พ.ค. 2552               ตอน 10  AEM  RETREAT ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค. 2552            ตอน 11 ABTC บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปก 

วันอังคารที่  12 พ.ค. 2552             ตอน 12 กลุ่มประชาคมแอนเดียน 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ค. 2552          ตอน 13 ระบบ GSP ของสหภาพยุโรป 

วันอังคารที่ 19 พ.ค. 2552              ตอน 14 สหภาพกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ 

วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2552          ตอน 15 ระเบียบ IUU Fishing ของสหภาพยุโรป 

วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2552              ตอน16   CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2552          ตอน 17 การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก 


Written By:  admin
Date Posted:  12/2/2553
Number of Views:  4443

Return