Search
Main Menu
 รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐานประเทศอินเดีย

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ 6 ประเทศ คือ จีน เนปาล ภูฏาน(ภาคเหนือ) ปากีสถาน(ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) บังคลาเทศ(ภาคตะวันออก) และพม่า(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

... more detail


Written By:  admin
Date Posted:  5/11/2552
Number of Views:  11592

Return