Search
Main Menu
 รายละเอียด
ทักทายและเข้าใจ FTA

 
ตอน: ทักทายและเข้าใจ FTA
รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล และทีมงาน

สวัสดีท่านผู้อ่าน หนังสือพิมพ์ Business Thai ทุกท่าน สัปดาห์นี้เป็น สัปดาห์แรกที่ผมจะเปิดคอลัมภ์ประจำที่นี้เพื่อวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการตลาดในโลกการค้าเสรีที่เป็นกระแสหลักในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
ก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวเองก่อนครับ งานหลักของผมคือการเป็นอาจารย์สอนทางด้านการตลาดอยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็นคอลัมภ์นิสอยู่ในหนังสือพิมพ์ด้านธุรกิจ และ นิตยสารด้านการตลาด เป็นนักวิจัย และ ที่ปรึกษา ให้หน่วงงานภาครัฐ และ เอกชนหลายแห่ง ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา และเมื่อ 3-4 เดือนก่อน ผมได้มีโอกาสเข้าไปช่วยทาง FTA Unit ซึ่งเป็นหน่วยงานใน กรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศทำงานวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน และนักธุรกิจ ที่มีต่อการค้าเสรี ก็พบว่า คนส่วนใหญ่รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของกระแสการค้าเสรี หรือ Free Trade Area (FTA) ที่ทางรัฐบาลไทยทำข้อตกลงไปแล้ว และอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อทำข้อตกลงอยู่กับหลายๆชาติ
แต่เมื่อถามถึงผลกระทบของการค้าเสรี และ แนวทางที่ภาคธุรกิจเองเตรียมรับและสร้างโอกาสในการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ ผมกลับพบว่า ผู้ประกอบการธุรกจิของไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีแผนงานในการเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้ บางคนก็ได้แต่กังวล และมองเป็นปัญหา แต่ก็ไม่รู้ว่าจะปรับตัวอย่างไร
ผมเลยเกิดความคิดที่จะหาเวทีที่จะวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค แนวทางการปรับตัว และ กรณีศึกษาของธุรกิจไทยที่ออกไปบุกตลาดต่างประเทศ เพื่อขยายมุมมองให้กับผู้อ่าน และเจ้าของธุรกิจไทย ให้เตรียมเปิดประตูสู่โลกการค้าเสรี ที่เป็นเหมือนสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลง (Wind of Change) ที่พัดผ่านเข้ามา สู่ผู้ประกอบการไทย ไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็ยากที่จะฝืนกระแสดังกล่าวที่เกิดขึ้นในระดับโลกนี้ได้ เพียงแต่เราจะอยู่กับมันอย่างไร และแสวงหา โอกาสทางธุรกิจกับกระแสนี้ได้อย่างไรเท่านั้นเอง
โดยคอลัมภ์นี้ผมจะเขียนร่วมกับทีมงานอีก 2-3 ท่านประกอบด้วย คุณมานิกา บูรณสิน อาจารย์พิเศษของคณะพาณิชย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ เป็นนักวิจัยที่ช่วยผมทำงานวิจัยเรื่อง FTA ให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อีกท่านหนึ่งคือคุณนวพล วิริยะกุลกิจ นักวิชาการพาณิชย์ และเลขาณุการคณะทำงาน FTA ไทย-สหรัฐฯ ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่มีประสบการณ์จากการอยู่ร่วมในทีมเจรจาการค้าในกรอบ FTA กับสหรัฐอเมริกาด้วย รวมทั้งจะมีทีมนักวิชาการจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอีกหลายท่านช่วยสนับสนุนข้อมูล เพื่อความถูกต้อง และทันสมัยในการให้ข้อมูลกับท่านผู้อ่าน
ก่อนจากกันวันนี้ผมขอปิดท้ายด้วยการให้นิยามทำความเข้าใจว่า เขตการค้าเสรี (FTA) คืออะไร? โดยนำมาจากหนังสือ FTA Fact Book ของกระทรวงพาณิชย์ครับ
"FTA เป็นความตกลงระหว่างประเทศจะเป็น 2 ประเทศหรือมากกว่านั้นก็ได้ (เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งมีสมาชิก 10 ประเทศ) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้เกิด "Free Trade" หรือการค้าเสรีระหว่างประเทศคู่สัญญา ถือเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic integration) ปัจจุบันประเทศต่างๆได้ขยายขอบเขตของ FTA ให้ครอบคลุมความร่วมมือในด้านการลงทุน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการลดอุปสรรคในด้านการค้าบริการ เช่น บริการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล การสื่อสาร การขนส่ง ฯลฯ ด้วย
นอกจากนี้ FTA ยังถือเป็นเครื่องมือทางการค้าสำคัญที่ประเทศต่างๆใช้เพื่อขยายโอกาสในการค้า สร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจ พร้อมๆกับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาให้แก่สินค้าของตน เนื่องจากสินค้าที่ผลิตใน FTA จะถูกเก็บภาษีขาเข้าในอัตราที่ต่ำกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิก FTA จึงทำให้สินค้าที่ผลิตภายในกลุ่มได้เปรียบในด้านราคากว่าสินค้าจากประเทศนอกกลุ่ม ทั้งนี้ ประเทศคู่สัญญา FTA สามารถเจรจากันได้ว่าแต่ละประเทศจะลดภาษีให้แก่กันในสินค้าใดบ้าง จะลดอย่างไร และจะใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไรในการลด"

---------------------------


Written By:  host
Date Posted:  27/9/2548
Number of Views:  8413

Return