Search
Main Menu
 รายละเอียด
สรุปสาระความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

สรุปสาระความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area

 

- ตอนที่ 1 หน้า 1 - 40

- ตอนที่ 2 หน้า 41 - 80


Written By:  admin
Date Posted:  11/11/2551
Number of Views:  11006

Return