Search
Main Menu
 รายละเอียด
สรุปผลการเจรจาเปิดตลาดสินค้าภายใต้กรอบอาเซียน-อินเดีย

      กรมเจรจาได้จัดการประชุมเพื่อบรรยายสรุปผลการเจรจาเปิดตลาดสินค้าภายใต้กรอบอาเซียน-อินเดียให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551 โดยมีท่านรองฯชนะเป็นประธานการประชุม

     รายละเอียดเอกสารการบรรยายสรุปผลการเจรจา FTA อาเซียน-อินเดีย


Written By:  admin
Date Posted:  9/10/2551
Number of Views:  11113

Return