Search
Main Menu
 รายละเอียด
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “นานาทรรศนะต่อการทำ ASEAN-EU FTA” วันพุธที่ 17 กันยายน 2551 ณ โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

 

 

   1. นานาทรรศนะจากภาครัฐต่อ การทำ ASEAN – EU FTA โดย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ผอ.สำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

   2. การเจรจาเปิดตลาดสินค้าภายใต้ ASEAN-EU FTA โดย นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ ผอ.สำนักอเมริกาและแปซิฟิค กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

   3. ภาพรวมการค้าบริการ โดยคุณฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการค้าบริการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

   4. การเจรจาความตกลงการค้าเสรี อาเซียน สหภาพยุโรป ASEAN – EU FTA โดย นางสาว เก็จพิรุณ  เกาะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนยุโรป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

   5. สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม โดย ดร. ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา
คณะกรรมการร่วม ASEAN – EU FTA (สภาหอการค้าฯ, สภาอุตสาหกรรมฯ, สมาคมธนาคารไทย)

 


Written By:  admin
Date Posted:  22/9/2551
Number of Views:  9952

Return